Laatste nieuws

Zienswijze van de Stichting Taxibelangen Nederland op de situatie rondom Corona d.d. 9 maart 2021

15 maart 2021

In de laatste ronde staatssteun heeft STN gepleit voor het laten vallen van de partnertoets in de regeling TOZO en voor verruiming van de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Op het laatste punt is wat verruiming gekomen maar niet op het cruciale punt van de partnertoets.

Veel ondernemers lopen aan tegen het probleem van een niet passende SBI-code en tegen het probleem dat zij hogere vaste lasten hebben door extra investeringen in verband met het aflopen van de vrijstelling BPM voor Taxi’s. Op dit punt is snel een oplossing nodig.

STN constateert dat dit kabinet kiest voor ongelijke behandeling tussen mensen in loondienst met 100% doorbetaling via NOW en zelfstandigen die terugvallen op bijstandsniveau en nog lager als de partner een inkomen heeft.

Daarmee kiest het kabinet er voor om de rekening van de Corona crisis eenzijdig neer te leggen bij de ondernemers in de getroffen sectoren. En wel zodanig dat zij diep in de financiële problemen komen en zelfs hun bedrijf moeten beëindigen en hun dromen moeten opgeven.

Dat is onacceptabel!

Ook andere bedrijven en zelfs complete winkelketens gaan ten onder en daarmee is algehele opening van de economie onvermijdelijk geworden.

Al vorig jaar is door het bedrijfsleven samen met de overheid gekeken hoe men verantwoord kan functioneren. Maar het Kabinet wist het beter en heeft dit aan de kant geschoven. Er is daardoor grote schade aangericht. In de media staan steeds meer berichten die wijzen op een falend kabinetsbeleid gericht op een ziekte die veel minder dodelijk is dan we aanvankelijk dachten. Het corona-beleid is volstrekt disproportioneel.

De samenleving moet nu onmiddellijk weer open
en wij juichen alle fatsoenlijke acties toe die daarop gericht zijn.

Namens het bestuur van de Stichting Taxibelangen Nederland Drs. Jip Meijer MBA

Lees meer

27 januari 2021

Wil het Kabinet van zelfstandige taxiondernemers af?

Met veel bombarie heeft het kabinet een nieuw noodpakket gepresenteerd. Maar als de confetti is neergedwarreld blijkt dat er nog steeds onvoldoende aandacht is voor de kleine ondernemer. Weliswaar is er verruiming van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maar de dringende oproep om bij de regeling TOZO ook de partnertoets achterwege te laten is niet gehonoreerd.

Dit staat in schril contrast met medewerkers in loondienst die met staatssteun 100% worden doorbetaald. Ondernemers willen het liefst zelf hun geld verdienen. Maar als dat door overheidsbeleid niet meer mogelijk is moeten zij daarvoor in redelijkheid worden gecompenseerd.

En als de maatstaf is dat de werknemer er niet op achteruit mag gaan dan is het redelijk dat ook de zelfstandige volledig wordt gecompenseerd. Een vergoeding op bijstands- niveau is dan wel het minste.

Wij doen daarom een dringend beroep op de Tweede Kamer om het Kabinet te bewegen de partnertoets in de regeling TOZO achterwege te laten voor het laatste kwartaal van 2020 en het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Al aan het begin van de crisis maakte de toenmalige minister van Economische Zaken duidelijk dat hij niet veel op heeft met zelfstandige ondernemers. Er is op dit punt niets veranderd. Pas na veel externe druk geeft men een klein beetje toe.

Het behoeft geen betoog dat zelfstandige ondernemers keihard nodig zijn om onze economie weer op gang te brengen na de crisis en om de te verwachten toename van de werkloosheid te verlichten.

27 januari 2021
Drs. T.D.J. Meijer MBA
Namens de Stichting Taxibelangen Nederland

Lees meer

Al ons nieuws

Eerste voertuigen voorzien van BCT-update

20 juli 2016

Op dit moment worden de eerste updates van de BCT’s uitgevoerd bij de taxiondernemers die een BCT van Cabman in hun voertuig hebben zitten. BCT-leverancier Neone heeft een van onze aangesloten ondernemers laten weten dat hun update reeds is goedgekeurd door de testhuizen. Door vakanties bij de RDW laat de definitieve goedkeuring nog even op zich wachten. Neone verwacht later deze maand de update te gaan uitrollen bij de taxiondernemers.

 

De update is in eerste instantie gemaakt zodat de handhavende instanties de BCT kunnen uitlezen. Daarbij is de update voorzien van een aantal nieuwe functionaliteiten voor de ondernemer, chauffeur en werkplaats. Zo maakt een over-the-air-functionaliteit het mogelijk om onder andere uw rittenadministratie en software-updates via datacommunicatie te versturen. Hierdoor kan bijvoorbeeld een eventuele volgende update “over the air” plaatsvinden.

 

De kosten van de update van Cabman zijn €39,- + €20,- installatiekosten bij het inbouwstation per voertuig. Deze kosten zijn voor rekening van de taxiondernemer. Uit eerdere gesprekken tussen het ministerie van I&M en STN was al duidelijk geworden dat de kosten van de update per fabrikant verschillen. Wanneer de andere BCT-leveranciers met hun update komen en wat de kosten van hun update zijn is niet bekend

 

Taxiondernemers hebben tot 1 oktober 2016 de tijd om hun BCT te updaten. Vanaf 1 oktober 2016 zal er volledig worden gehandhaafd door de ILT. Tot die wordt er alleen gehandhaafd op het gebruik van de BCT en niet gekeken of deze de nieuwe software-update bevat. Een aantal ondernemers gaf bij ons aan nog geen BCT te hebben aangeschaft. In eerdere berichtgeving hebben we u daarover kunnen melden dat er met de handhaving geen rekening gehouden wordt met de taxiondernemer die gewacht heeft met de aanschaf totdat deze volledig functioneert. Daarnaast is het realistisch gezien ook vrij onwaarschijnlijk dat de BCT-verplichting op korte termijn van tafel wordt geschoven.

 

Ondanks dat de eerste geüpdatete BCT’s nu een feit zijn, blijft STN doormiddel van onder andere persberichten, brieven aan kamerleden en het ministerie van I&M aandacht vragen voor dit onderwerp.

Lees meer
ILT en Kiwa “luisteren” naar kritieken STN en andere vertegenwoordigers in de vervoersbranche

20 juli 2016

Op 4 juli j.l. vond de consultatiebijeenkomst “nieuw tarievenstelsel ILT/Kiwa” plaats. Het bestuur van STN was hier uiteraard voor uitgenodigd. Twee bestuursleden waren hier namens alle aangesloten bedrijven van STN bij aanwezig. Naast STN waren vertegenwoordigers aanwezig van alle vervoersbranches die gebruik moeten te maken van de diensten die Kiwa en ILT aanbieden. Denk hierbij aan personen- en goederenvervoer over de weg, scheepvaart, rails en luchtvaart.

De vertegenwoordigers van Kiwa/ILT hebben de opdracht gekregen van het ministerie van IenM om de kosten/tarievenstructuur aan te passen en een nieuw stelsel in te voeren dat kostendekkend gaat worden. Uit de stukken bleek dat de tarieven die op dit moment gehanteerd worden bij lange na niet kostendekkend zijn. De enige oplossing, volgens Kiwa/ILT, is de (nu al hoge) tarieven aan te passen/verhogen zodat de beide organisaties hun kosten kunnen dekken. Dit zal niet voor alle producten en diensten zijn die geleverd worden, maar wel voor een groot deel. Deze manier van denken leverde de vertegenwoordigers van Kiwa/ILT een storm aan kritiek op uit de zaal.

Er is afgesproken dat alle branches hun opmerkingen, vragen en kritiek schriftelijk kunnen doorgeven aan de organisatoren van de bijeenkomst en dat bij de vervolgbijeenkomst in september 2016 het nieuwe stelsel definitief vastgesteld kan worden. Hierbij werd echter direct door de Inspecteur-Generaal van de ILT, dhr. Jan van den Bos, aangegeven dat de aanwezigen niet teveel aanpassingen op het voorstel van Kiwa/ILT hoeven te verwachten op basis van de geleverde kritieken…..

Lees meer
Antwoorden van Staatssecretaris op Kamervragen over BCT 22 juni

23 juni 2016

Staatssecretaris Dijksma heeft eindelijk antwoord gegeven op de vragen die haar gesteld werden door VVD-Kamerlid Betty de Boer op 3 juni. De vragen gingen over de BCT, de bijbehorende update en de handhaving vanaf 1 juli aanstaande. De antwoorden geven enige duidelijkheid voor de huidige situatie, maar de boodschap van staatssecretaris Dijksma is voor de taxiondernemer geen positieve. Ter verduidelijking: er zal gehandhaafd worden per 1 juli en er zal geen rekening gehouden worden met de ondernemer die gewacht heeft met de aanschaf van een BCT tot deze volledig functionerend (dus inclusief update) werd aangeboden op de markt. Daarnaast dient iedere ondernemer de BCT te voorzien van de update zodra dit kan en zal er in ieder geval worden gehandhaafd op het hebben van deze update vanaf  oktober. In eerder contact met het ministerie van I&M werd aan bestuurslid Quaaden al gemeld dat de kosten van de update zullen verschillen per fabrikant, daarnaast dat deze kosten voor rekening zullen komen van de ondernemer.

Zie hieronder de integraal overgenomen vragen VVD-Kamerlid Betty de Boer, en de antwoorden van staatssecretaris Dijksma.

 1. Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘BCT-fabrikanten verwachten update deze maand uit te rollen’ (Boordcomputer Taxi, BCT)?

 

Ja.

 

 1. Klopt het dat de update van de BCT pas deze maand (juni) klaar is? Waarom heeft dit zo lang geduurd?

 

Ja. Dat wil zeggen, één leverancier van de BCT is zeker in juni klaar. Dit is de leverancier met het grootste marktaandeel (ruim 60%). De overige twee leveranciers lopen mogelijk uit en zijn dan in juli klaar. Voor wijzigingen in de programmatuur moet opnieuw een typegoedkeuring worden verleend. De ontwikkeling van de software daarvoor vereist testen, het doorvoeren van wijzigingen en hertesten. De vooraf ingeschatte benodigde tijd was te kort.

 

 1. Wat betekent dit voor de evaluatie van de BCT? Kunt u in het antwoord ook de uitvoering van de motie van de leden Visser en Hoogland betrekken over duidelijkheid over de Boordcomputer?

 

In mijn brief van 20 oktober 2015 (Kamerstuk 31521 nr. 95) ben ik ingegaan op de evaluatie van de BCT en de motie van de leden Visser en Hoogland. Ten opzichte van die brief is de periode van uitrol van de software update gewijzigd. Voor een belangrijk deel zal die uitrol niet vóór maar ná 1 juli 2016 plaats vinden. Voor de evaluatie van de BCT en handhaving heeft dat geen gevolgen. Beiden starten ongewijzigd op 1 juli 2016.

 

Voor de start van de evaluatie is het niet noodzakelijk dat alle BCT’s zijn voorzien van een update om de eerste effecten te kunnen optekenen. Ik verwacht mijn conclusies naar aanleiding van de evaluatie in het eerste kwartaal van 2017 met uw Kamer te delen. Aanvullend heb ik in de planning een vervolgevaluatie opgenomen. Deze vervolgevaluatie start begin 2018, dus na een volledig jaar (2017) waarin ervaring is opgedaan met de BCT. Voor de start van de handhaving is het ook niet noodzakelijk dat alle BCT’s zijn voorzien van een update. De handhaving zal zich richten op aanwezigheid van de BCT, een plicht die voor de hele taxisector geldt vanaf 1 februari 2015, en het gebruik en de bediening van BCT’s ongeacht of die zijn voorzien van de verplichte software update. Als het de taxiondernemer valt te verwijten als BCT ’s niet zijn voorzien van de verplichte software update terwijl die beschikbaar is, kan de ILT ook handhavend optreden. Vanaf 1 oktober 2016 gaat de ILT volledig handhaven, ook op de data uit de BCT (arbeids- en rusttijden, ritregistratie etc.).Hiervoor moet de BCT voorzien zijn van de software update.

 

Bovenstaande handhavingsaanpak is vooraf met een vertegenwoordiging vanuit de sector besproken. Alle taxiondernemers zijn daarna per brief op 26 mei 2016 door de ILT geïnformeerd.

 

 1. Wat betekent dit voor de taxiondernemers? Acht u de periode van minder dan een maand voldoende voor de taxiondernemers om de updates uit te voeren? Waarom wel/niet?

 

Voor de taxiondernemers betekent het dat een groot deel niet vóór 1 juli 2016 de BCT’s zullen kunnen voorzien van een software update. Voor een volledige uitrol van de software update wordt een periode van minimaal twee maanden noodzakelijk geacht. Belangrijk is dat zodra de software update beschikbaar is, de taxiondernemers maatregelen nemen om er voor zorg te dragen dat de software update tijdig wordt geïnstalleerd.

 

 1. Hoe gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beoordelen wat een opzettelijke en wat een onopzettelijke fout is?
 2. Vindt u ook dat, wanneer de update pas in juni klaar is, het onrechtvaardig zou zijn als de ILT al per 1 juli aanstaande (gedeeltelijk) gaat handhaven op de aanwezigheid van een functionerende BCT? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan de handhaving in zijn geheel uitgesteld worden tot 1 oktober 2016? Kunt u dit toelichten?

 

Vanaf 1 juli 2016 gaat de ILT de handhaving BCT weer opstarten. In de overgangsperiode tot 1 oktober 2016 controleert de ILT alleen op aanwezigheid en gebruik en bediening van de BCT’s ongeacht of die zijn voorzien van de verplichte software update. In deze periode kunnen alle partijen ervaring opdoen met en wennen aan het apparaat. Vanaf 1 oktober gaat de ILT weer volledig handhaven, ook op de data uit de BCT (arbeids- en rusttijden, ritregistratie etc.).

 

Omdat het gebruik van de BCT voor iedereen wennen is, legt de ILT in de overgangsperiode geen boetes op als een ondernemer/chauffeur onopzettelijk fouten maakt in de bediening van het apparaat. ILT-inspecteurs mogen op grond van hun kennis van en ervaring in het werkveld in staat worden geacht deze inschatting te kunnen maken. Bedient iemand de knoppen op de BCT opzettelijk verkeerd om bijvoorbeeld overtredingen in de arbeids- en rusttijden te verbergen, dan beschouwt de ILT dit als fraude. In dat geval kan de ILT een boete opleggen.

 

Wat betreft de handhaving ten aanzien van de juiste update zal de ILT de eventuele verwijtbaarheid van de ondernemer bij de beoordeling betrekken. In de overgangsperiode kan de ILT handhavend optreden als in de taxi geen geactiveerde BCT aanwezig is met de meest recente en beschikbare software-update. Als dit de ondernemer te verwijten is, kan hij een boete krijgen en een verbod op het verrichten van taxivervoer.

 

Ik ben geen voorstander van verder uitstel van de handhaving. Het lijkt mij goed om nu in ieder geval volgens planning te starten met de overgangsperiode, waarin alle partijen kunnen wennen aan (het gebruik van) de BCT en de nieuwe situatie.

 

 

 

Lees meer
Eindelijk antwoord het ministerie van I&M op BCT-vragen

15 juni 2016

In de strijd om meer duidelijkheid te krijgen over de BCT-update heeft STN het ministerie van I&M begin mei 2016 een vragenbrief gestuurd. Na lang wachten en meerdere herinneringen, zijn de antwoorden eindelijk binnen. Helaas zijn dit niet de antwoorden waar iedereen op hoopte.

Hieronder vindt u alle letterlijke vragen van STN en de antwoorden van het ministerie van I&M. U kunt lezen dat deze “antwoorden” nog meer vragen oproepen. Uiteraard zullen we ook die weer neerleggen, zodat we hopelijk meer duidelijkheid krijgen. We blijven u uiteraard via de website op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de BCT-update.

 

 1. Wat zijn de consequenties voor een taxiondernemer indien deze zijn BCT’s niet laat updaten met de nieuwe software?

Op 26 mei 2016 zijn taxiondernemers per brief door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geïnformeerd over de handhaving en gevolgen indien de BCT niet wordt voorzien met een update van de nieuwe software. Via deze link kan nadere informatie worden ingewonnen: https://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/taxi/index/taxichauffeurs_en_ondernemers/Handhaving_Boordcomputer_Taxi/index.aspx

 

 1. Wat worden de kosten per auto/BCT om deze te laten updaten? De inbouw-bedrijven kunnen hier nog geen indicatie voor geven. Wordt de prijs voor de update door de overheid vastgesteld of wordt deze vrijgelaten aan de fabrikanten en daarbij een opslag voor het inbouwbedrijf?

De bedragen die door de leveranciers van de BCT en inbouw-bedrijven in rekening worden gebracht voor de update en de installatie, worden bepaald door de leveranciers van de BCT en de inbouw-bedrijven. De bedragen zijn op dit moment (13 juni 2016) niet bekend. Het eventuele service abonnement tussen taxiondernemer en BCT leverancier kan van invloed zijn op de bedragen.

 

 1. Waarom moet een ondernemer betalen voor de update voor een reeds ingebouwde BCT? De update die uitgevoerd moet worden is alleen maar ter ondersteuning van de controle door IL&T en biedt de ondernemer geen additionele functionaliteit of (administratieve) lastenverlichting?

Er is voor gekozen om de ontwikkeling van de BCT in een open markt tot stand te laten komen. Aanpassingen in de BCT door middel van software updates horen daar ook bij. Voor de aanschaf van de BCT hebben ondernemers wel subsidie kunnen krijgen en de kosten van de update zijn beperkt door de subsidie die de fabrikanten hebben ontvangen voor het ontwikkelen daarvan. Het is afhankelijk van de leverancier van de BCT, het eventueel afgesloten service abonnement, of een taxiondernemer voor een update een bedrag in rekening krijgt gebracht. Overigens worden met de update ook verbeteringen doorgevoerd die de ondernemers ten goede komen. Bijvoorbeeld, na de update kan BCT veilig en draadloos ‘door de lucht’ van een update worden voorzien.

 

 1. Ondernemers die reeds een BCT aangeschaft hebben, hebben een gecertificeerde BCT aangeschaft. In hoeverre gelden hier garantievoorwaarden aangezien ondernemers in het verleden een niet-correct functionerend product hebben moeten aanschaffen? Ondernemers mochten er toch van uitgaan dat een product dat door een overheidsinstantie gecertificeerd was, correct functioneert?

De garantievoorwaarden die de fabrikanten bij hun product bieden, zijn een aangelegenheid tussen de betreffende fabrikant van de BCT en zijn afnemers. Wat betreft het functioneren van de BCT, hier kunnen een drietal knelpunten aan ten grondslag liggen (zie hierover de brief aan de Tweede Kamer 31521 nr. 85):

– Interpretatieruimte in de specificaties;

– Ontwerpfouten in de door fabrikanten geleverde BCT’s;

– Verplicht bezoek aan werkplaats voor updates.

Deze knelpunten worden met de software update opgelost.

 

 1. Van inbouw-bedrijven ontvangen we informatie dat de update nog niet beschikbaar is en deze pas in juni 2016 beschikbaar gaat komen. De finale update-datum van 30 juni 2016 lijkt dan lastig haalbaar te zijn door de beperkte capaciteit bij de inbouwbedrijven. Wat zijn de consequenties voor een taxiondernemer indien deze (buiten eigen schuld om) de update niet tijdig heeft kunnen laten doorvoeren?

Op 26 mei 2016 zijn taxiondernemers per brief door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geïnformeerd over de handhaving en gevolgen indien de BCT niet wordt voorzien met een update van de nieuwe software. Via deze link kan nadere informatie worden ingewonnen: https://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/taxi/index/taxichauffeurs_en_ondernemers/Handhaving_Boordcomputer_Taxi/index.aspx

 

 1. Hoe vaak kunnen ondernemers een nieuwe verplichte update verwachten tegen welke kosten?

Dat is niet bekend. Feit is wel dat BCT moeten blijven voldoen aan de door de overheid vastgestelde eisen. Dat kunnen ook eisen zijn die voortvloeien uit andere regelgeving dan de Wet personenvervoer 2000 en de arbeids en rusttijdenregelgeving. Updates zullen daarom noodzakelijk blijven, bijvoorbeeld om aanpassingen in de vereiste beveiligingscertificaten door te voeren. Deze beveiligingscertificaten veranderen als hier op basis van beveiligingsissues aanleiding toe is, en in elk geval iedere tien jaar.

 

 1. Vaak wordt aangegeven dat een ondernemer voor een update niet meer naar een inbouwbedrijf moet aangezien een update “over de lucht” kan. Echter in het verleden zijn een hoop ondernemers (en met name de kleine) niet correct danwel onvolledig voorgelicht en hebben vooral BCT’s ingebouwd zonder modem. Dat betekent dat voor een update het inbouwstation bezocht moet worden of dat men extra moet investeren in een modem of nieuwe BCT zodat toekomstige updates wel via de lucht ontvangen kunnen worden. Komt er een subsidie beschikbaar om deze extra investeringen betaalbaar te houden voor de ondernemers?

Nee, er was een eenmalige subsidie voor de aanschaf van de BCT. De keuze is aan de taxiondernemer of een BCT met of zonder modem wordt aangeschaft.

 

 1. De huidige BCT’s laten vaak storingen en uitval zien. In hoeverre kunnen ondernemers er nu zeker van zijn dat deze problemen opgelost worden door de update?

Alhoewel de software update die nu is ontwikkeld bijdraagt aan het beter functioneren van de BCT kunnen storingen nooit 100% worden uitgesloten. Het is belangrijk dat de taxiondernemer bij het niet goed functioneren van de BCT hierover in contact treedt met de leverancier van de BCT om dit op te lossen.

 

 1. Hoe gaat het invoer-/evaluatie traject precies verlopen? Vanaf 1 juli 2016 zal er gecontroleerd gaan worden en bij het niet voldoen aan de update dan BCT-verplichting wordt er gelijk beboet? Of is er nog een bepaalde coulance-periode?

De handhaving op de BCT en evaluatie van de BCT starten beide op 1 juli. De evaluatie wordt in het eerste kwartaal van 2017 opgeleverd. Wat betreft de handhaving: op 26 mei 2016 zijn taxiondernemers per brief door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geïnformeerd over de handhaving en gevolgen indien de BCT niet wordt voorzien met een update van de nieuwe software. Via deze link kan nadere informatie worden ingewonnen: https://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/taxi/index/taxichauffeurs_en_ondernemers/Handhaving_Boordcomputer_Taxi/index.aspx

 

 1. Wanneer wordt de BCT met vernieuwde software geëvalueerd en wat zijn de mogelijke scenario’s welke uit deze evaluatie kunnen komen?

De evaluatie van de BCT start op 1 juli. De evaluatie  wordt in het eerste kwartaal van 2017 opgeleverd. De evaluatie draait in de kern om de vraag in hoeverre de doelstellingen die met de BCT worden nagestreefd, zijn gerealiseerd. Daarnaast worden de eisen aan de BCT en eventuele beschikbare alternatieven bekeken. Het is te vroeg om vooruit te lopen op de uitkomsten van de evaluatie.

 

 1. Mocht de conclusie van de evaluatie zijn dat de BCT-verplichting komt te vervallen, worden ondernemers dan gecompenseerd voor de door hun gedane investeringen?

Het is te vroeg om vooruit te lopen op de uitkomsten van de evaluatie. Dit geldt derhalve ook voor het vraagstuk van compensatie.

Zoals aangegeven in de brief aan de Tweede Kamer van 20 oktober 2015:

“Eventuele wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie zullen vervolgens enige tijd vragen, zodat de ondernemers erop kunnen rekenen dat er geen nieuwe eisen worden gesteld en de geüpdate BCT als voorgeschreven instrument geldt tot minstens eind 2017. Verbeteringen in het gebruik van de BCT zullen in de tussenliggende periode waar mogelijk uiteraard wel worden gefaciliteerd.”

 

 1. Afgelopen december (2015) hebben bijna alle taxi-ondernemers een brief ontvangen van uw ministerie dat per 1 juli a.s., op basis van onder andere informatie van de Dienst Wegverkeer, een sanctie van € 1800 opgelegd zal worden indien er geen geactiveerde BCT aanwezig is in een taxi. Aan de achterzijde van die brief staan de kentekens van de auto’s waarin geen geactiveerde BCT geïnstalleerd is, vermeld. Dit impliceert dat deze check gedaan is op basis van gegevens van de RDW. Recentelijk begrepen we van inbouwstations dat zij vanaf 1 januari 2016 bij activering en de-activering van een BCT dit niet meer hoeven te melden bij de RDW. De RDW heeft als gevolg hiervan geen correct overzicht van geactiveerde BCT’s.  Betekent dit dat de controle op de aanwezigheid van een geactiveerde BCT alleen op basis van een zichtcontrole door de ILT gaat plaatsvinden?

De controle op aanwezigheid van de BCT kan in ieder geval door middel van een staandehouding op straat of tijdens de controles die gehouden worden bij de bedrijven. Over de wijze waarop de ILT de voor handhaving relevantie informatie verkrijgt kunnen geen mededelingen worden gedaan.

 

 

Lees meer
BCT-update 9 juni

9 juni 2016

U bent ongetwijfeld op de hoogte van het bericht dat Taxipro heel recent publiceerde, waarin duidelijk werd gemaakt dat VVD-lid Betty De Boer zich nog enigszins om het lot van de taxiondernemer lijkt te bekommeren. Maar wat is nu precies de actuele stand van zaken op moment van schrijven? Nu de staatssecretaris nog niet gereageerd heeft op haar vragen is die als volgt:

 

 • ILT gaat vanaf juli controleren op het aanwezig zijn van een BCT. Dit staat los van de update: u dient, zoals het er nu voor staat, in ieder geval een werkende BCT in uw voertuig te hebben die u daarnaast correct moet bedienen. Maakt u fouten bij de bediening van de BCT, dan wordt u dat vergeven tot 1 oktober, na deze periode volgen boetes.
 • Zodra de update bij uw BCT-inbouwer verplicht is, dient u deze te laten installeren. Welke periode daarvoor staat is onduidelijk, zeker nu veel BCT’s fysiek naar een werkplaats lijken te moeten omdat ze niet online geüpdatet kunnen worden, is dit een belangrijk punt omdat het een drukke tijd zal worden op de inbouwplaatsen. De staatssecretaris heeft zich hier echter niet over uitgelaten, mogelijk wordt deze vraag beantwoord wanneer zij de vragen van De Boer behandelt.

Een aantal ondernemers gaf bij ons aan nog geen BCT te hebben aangeschaft. Zoals u ongetwijfeld weet is STN ook nog steeds fel gekant tegen de BCT-verplichting. Bestuurslid Rex Urban heeft ook nog steeds geen BCT’s laten inbouwen in zijn voertuigen. Wij gaan u echter niet aan- of afraden om de BCT in te laten bouwen. Realistisch gezien is het vrij onwaarschijnlijk dat de BCT-verplichting nog van tafel wordt geschoven. Mevrouw De Boer heeft echter bij haar Kamervragen ook aangegeven dat wat de VVD betreft de handhavingstermijn opgeschort zou moeten worden tot 1 oktober. De ondernemers zonder BCT zouden, wanneer de staatssecretaris gehoor geeft aan deze oproep, op die manier gelegenheid krijgen om alsnog een eventuele boete voor te blijven en een BCT waarschijnlijk inclusief update aan te schaffen. De ondernemers die al wel een BCT hebben aangeschaft, zouden op hun beurt dan waarschijnlijk langer de tijd hebben om de update te installeren.

 

STN heeft vandaag een verzoek doen uitgaan naar mevrouw De Boer. Hierin vragen wij haar om de Staatssecretaris duidelijkheid te laten geven over eventuele kosten van de update. Daarnaast dringen wij aan, als uiterste poging om de handhaving uit te stellen, op het overwegen van alternatieven van de BCT. Wanneer wij enige helderheid hebben gekregen op onze vragen, en dat zal zijn wanneer de Staatssecretaris eindelijk gaat antwoorden, dan zullen wij dit zo snel mogelijk publiceren op de site.

Ook hebben wij deze week via de landelijke pers aandacht gezocht voor de actuele problematiek. Houd het nieuws dus in de gaten!

 

Lees meer
STN eist duidelijkheid over kosten zinloze BCT-update!

1 juni 2016

 

Opnieuw nadert er een deadline voor de BCT en wederom gaat deze niet gehaald worden. Het is nu eind mei, en de vanaf 1 juli verplichte update is er nog steeds niet. Geen van de drie fabrikanten heeft de software klaar, terwijl alle verkochte BCT’s een upgrade moeten krijgen. Het overgrote deel van de apparaten zal daarvoor speciaal naar de werkplaats moeten. Wie de kosten voor de uitvoering van de update zal dragen, is niet bekend. Wat echter wel bekend is, is dat de overheid vanaf 1 juli zal gaan handhaven op de aanwezigheid en het gebruik van de BCT. Dit is schandalig. STN zal er de komende tijd alles aan doen om de handhaving uit te stellen en ervoor te zorgen dat de kosten van de update niet voor rekening van de taxiondernemer komen. De mogelijkheden voor een proefproces om dit af te kunnen dwingen, worden momenteel bekeken.

 

Zinloze update
De geplande update is zinloos. De update zorgt ervoor dat de BCT voldoet aan de per 1 april 2015 door het ministerie van I&M opnieuw vastgestelde specificaties. Deze zijn aangepast, omdat bleek dat men met het bestaande apparaat niet uit de voeten kon. De gestelde doelstellingen werden namelijk niet bereikt. Wat was het voornaamste probleem? De overheid zelf bleek niet in staat de BCT uit te lezen en overweg te kunnen met de data. Voor taxiondernemers heeft de update echter geen enkele meerwaarde. Met de bestaande apparaten worden de doelstellingen weliswaar niet bereikt, maar dat zal ook niet gebeuren nadat er een update heeft plaatsgevonden. STN pleit dan ook voor een werkbare oplossing waarbij serieus gekeken wordt naar een alternatief voor de in beton gegoten BCT. Er zijn tal van technische oplossingen mogelijk, zowel via apps als via bestaande apparatuur in de auto’s, waarmee de doelstellingen wel gehaald kunnen worden.

 

Totale onduidelijkheid
Wie de update moet gaan betalen, is niet bekend. Of de update 50 euro of 500 euro kost evenmin. De BCT-fabrikanten hebben vanuit het ministerie subsidie gehad om de update te ontwikkelen, maar zij geven niet thuis. Ook het ministerie van I&M laat STN desgevraagd weten de antwoorden niet te hebben. Zelfs wanneer we de update kunnen verwachten weet niet niemand. De IL&T geeft in hun berichtgeving enkel aan dat er een BCT aanwezig moet zijn “met de meest recente en beschikbare software-update”.
We kunnen dan ook niet anders dan constateren dat de duidelijkheid waarop elke taxiondernemer zit te wachten, er ook nu weer niet is. Over iets meer dan vier weken is het al 1 juli, en nog geen enkel apparaat is geüpdatet. Vanaf dan wordt er gehandhaafd. Het kan toch niet zo zijn dat op dit moment niemand iets weet?

 
Kosten
Indien wij als ondernemers deze update volledig moeten betalen, is dit de wereld op zijn kop. Wij dragen dan de kosten voor een update van een apparaat waar we nooit om gevraagd hebben. Is het een probleem van de ondernemer dat de overheid haar zelfverzonnen apparaat niet kan uitlezen? Waren daarvoor geen andere oplossingen denkbaar?

 

Dertigduizend BCT’s updaten
Het overgrote gedeelte van de dertigduizend geactiveerde BCT’s kan enkel in de werkplaats worden bijgewerkt. Dit is ook logisch: de voorgeschreven specificaties stonden online updates in eerste instantie niet toe. Zelfs een kind van tien begrijpt dat dit nooit haalbaar is in enkele weken tijd, gesteld dat de update snel beschikbaar komt.

 
Daarom: actie!
STN pleit al sinds haar oprichting voor een compleet andere aanpak rondom de BCT. Het debacle duurt maar voort, en weer staan wij als ondernemers voor het blok. We pikken dit niet langer! We blijven strijden tegen de BCT in haar huidige vorm, en de komende weken zullen wij alles op alles zetten om de handhaving uitgesteld te krijgen en de kosten van de update voor rekening van de overheid of fabrikanten te laten komen. Wij gaan in ieder geval niet betalen! En desnoods dwingen wij dat via de rechter af.

Onderaan dit bericht kunt u de brief downloaden die momenteel door de ILT naar de taxi-ondernemers wordt verzonden.

 

Uw collega-ondernemers in het bestuur van Stichting Taxibelangen Nederland

Brief ILT: Handhaving Boordcomputer Taxi

Lees meer
Gezellige en informatieve STN-bijeenkomst 11 mei jl.

19 mei 2016

sfeerimpressie taxi bijeenkomst

Vorige week woensdag stond dan eindelijk de allereerste STN-bijeenkomst op het programma. Om 2 uur was bijna iedereen binnen en zijn we na een welkomstwoord van voorzitter Paul Dijkhuizen overgegaan tot het programma. De opzet hiervoor was om op kleinschalige en persoonlijke wijze het bestuur en de aanwezige ondernemers te laten discussiëren over de standpunten waar STN zich voor inzet.

Positief was dat een aantal ondernemers toch nog ruimte zagen tot groei van hun onderneming, ondanks de lastige marktomstandigheden (aanbestedingen, BCT etc.). Het was erg nuttig om gezamenlijk te discussiëren over de verschillende onderwerpen. Elke ondernemer heeft zijn eigen kennis en ervaring. Door dit te delen, help je elkaar verder.

Het kon niet anders dan dat de BCT het voornaamste onderwerp van gesprek was. De meeste ondernemers die aanwezig waren, gaven nog steeds aan weinig vertrouwen in het product te hebben. Vervolgens werd besproken wat STN de laatste tijd allemaal ondernomen heeft op dit onderwerp en wat de actuele stand van zaken is. Vanuit STN is er de afgelopen tijd regelmatig contact geweest met beleidsmensen van het ministerie. Wij proberen zo om opheldering te vragen en vooral duidelijkheid te krijgen over de stand van zaken.

Zo wordt per 1 juli as. de update voor de BCT verplicht, maar is er tot op heden nog geen enkele BCT geüpdatet. En stel dat de updates voor 1 juli beschikbaar komen: hoe wil men gaan handhaven als er niet eens redelijkerwijs de kans wordt gegeven om de BCT bij te werken? Tot onze verbazing geeft men bij het ministerie echter aan zelf ook niet te weten hoe het precies zit…

Mochten we duidelijke antwoorden krijgen op de vragen die wij aan het ministerie hebben voorgelegd, dan krijgt u dit uiteraard direct te horen. Vanuit de ondernemers kwam ook vooral de vraag om voor duidelijkheid te zorgen via de website, omdat veel taxi-ondernemers nauwelijks nog een idee hebben van wat nu precies de bedoeling is. Uiteraard proberen wij bovenstaande vragen beantwoord te krijgen en houden we u overal van op de hoogte. Houd de website dus nauwlettend in de gaten!

Verder is er in het kader van de Taxiwet-evaluatie gesproken over een veelvoud aan onderwerpen waaronder de verplichting tot rijden onder een blauw kenteken en het “vrijwilligersvervoer”. Vanuit STN proberen wij op zoveel mogelijk manieren (waaronder via zogeheten internetconsultaties, maar ook via contacten bij het ministerie en in de politiek) aan te geven hoe de STN-ondernemers hier tegenaan kijken. Vaak is er ook voor u als ondernemer een mogelijkheid om rechtstreeks te reageren op voorgenomen wetgeving. In de bijeenkomst kwam naar voren dat veel ondernemers ook graag willen reageren, maar niet te weten hoe dat dan werkt. Als er binnenkort opnieuw gelegenheid voor ondernemers is om over (voorgenomen) regelgeving mee te praten, dan zullen we daartoe uiteraard (net als we eerder gedaan hebben) een oproep op de website plaatsen.

Tot slot kwamen we te spreken over KIWA. Sinds enige tijd mogen we aanschuiven bij de gesprekken waarin de tarieven behandeld worden. Helaas wordt in deze gesprekken geen enkele opheldering verschaft over de achtergrond van de enorme bedragen die taxiondernemers dienen te betalen. We kunnen in ieder geval concluderen dat het onderwerp ook in de Tweede Kamer opnieuw op de agenda is gekomen. Dat wil zeggen: de hoogte van het bedrag dat de ondernemingsvergunning kost, staat ter discussie. De staatssecretaris zal hierover waarschijnlijk in de tweede helft van het jaar meer mededelingen doen.

In de bijeenkomst kwam ook naar voren dat er voor STN een belangrijke rol is weggelegd in duidelijke communicatie richting ondernemers. Er is veel behoefte aan duidelijkheid, met name over wet- en reg

elgeving. Dat verandert immers in een sneltreinvaart en er zijn maar weinig mensen die precies weten hoe het zit. Uiteraard nemen wij dit ter harte, en zullen proberen zoveel mogelijk via de website en de nieuwsbrief te communiceren.

De middag werd afgesloten op het terras met een borrel en een hapje, waarna op informele wijze nog verder werd gediscussieerd. Het bestuur wil graag wil graag bij dezen de aanwezige ondernemers bedanken voor hun komst en ziet nu al uit naar een volgende bijeenkomst!

Was u niet op de bijeenkomst, maar wilt u wel laten weten wat u vindt van STN? Dan kunt u dit uiteraard altijd laten via de mail: info@taxibelangen.nl. Elke suggestie wordt serieus bekeken.

 

Lees meer
Woord van het bestuur: Rex Urban over de BCT.

9 mei 2016

Beste ondernemers,

 

U kunt het zich misschien niet helemaal herinneren, maar de BCT was als plan al voorgenomen door Verkeer en Waterstaat in 2000. Het is dan ook een schande dat een overheidsplan dat al zolang is voorgenomen, nog steeds zo’n klucht is. Automatiseren is prima, uitstekend zelfs: ook wij taxiondernemers moeten innoveren.  Zoals jullie allen weten kleven er echter grote nadelen aan het huidige BCT-project. Mijn inziens komt dit voort uit 2 oorzaken, ten eerste heeft de overheid onvoldoende rekening gehouden met de wensen van taxiondernemers, ten tweede geschiedt de uiteindelijke uitvoering van het project op zijn zachtst gezegd ‘nogal amateuristisch’.

De taximeter, door veel ondernemers nog steeds gebruikt al dan niet gekoppeld, heeft jarenlang zijn nut bewezen. Problematisch is echter dat het taxivervoer in de loop der jaren is veranderd. Vroeger was er overwegend straatvervoer, tegenwoordig is 80% van het vervoer ‘besteld’.  Bij verandering hoort ook automatisering. Gedurende enige tijd (na de jaren 2000) liep de Nederlandse taxibranche voorop in dat proces, een nieuwe vorm van automatisering was immers vereist want de taximeter in haar oude gedaante voldeed niet meer. Vervolgens kwam echter een oud idee uit de koker van V&W weer in beeld: de taxiboordcomputer.

Wat zijn de huidige problemen dan met deze BCT? Talloze mijn inziens. Allereerst bloedt mijn automatiseringshart nu blijkt dat de BCT voor het merendeel gebaseerd is op techniek uit 2000. Wat zegt u, 2000?! Ja, uit 2000, toen werd immers het rapport BCT geschreven en de overheid is hier tot op heden nauwelijks op teruggekomen.  Dat wordt ook duidelijk wanneer men beseft dat wat de huidige BCT op dit moment kan (of moet kunnen), feitelijk allemaal gedaan zou kunnen worden door een app. Daarnaast zijn de meeste doelstellingen die ten grondslag lagen aan de BCT niet gehaald.  Ik zal u er enkele noemen, die u gewoon kunt vinden in de rapporten van I&M.

 • De kosten zouden tussen 500 en 1000 euro moeten liggen (bedrag ligt nu al 500 euro hoger, terwijl men waarschijnlijk ook nog updates moet aanschaffen).
 • BCT zou moeten zorgen voor vereenvoudigde boekhouding: maar door problemen met invoeren/uitlezen is dit lang niet altijd het geval
 • BCT kan nog steeds niet uitgelezen worden door ILT.
 • Om BCT juist te bedienen heb je een boekhouder nodig: hoezo is dit makkelijker werken voor taxiondernemers?!
 • Gegevens kunnen, eenmaal ingevoerd, niet meer gewijzigd worden in de BCT.
 • Het systeem is fraudegevoelig, hoezo betrouwbaarheid voor de overheid? Het is vrij eenvoudig om verkeerde gegevens in het systeem in te voeren.
 • Online updaten is niet mogelijk, want deze voorziening zit doodeenvoudig (meestal) niet in het product. Even updaten?! U zult met al uw voertuigen langs de fabrikant moeten.

Er zijn nog talloze andere bezwaren op te noemen. Toch zijn er ondernemers die de BCT wél een uitkomst vinden. En dat begrijp ik ook een klein beetje: als het ding inderdaad zou doen wat het beloofde dan is het een aanwinst, daarnaast horen wij als veelgebruikt argument dat de BCT nu door haar hoge aanschafwaarde als drempel  werkt voor toetreders in de taxibranche.

Ik denk alleen dat de BCT nog niet lang niet doet wat ze beloofd heeft, en daarnaast niet als drempel bedoeld is. Tot slot is ze door de techniek nu al ruimschoots achterhaald: daar heeft de luis in de pels Uber, het ministerie al scherp op gewezen. Taxicontrole in de ons omringende landen is daarnaast wel betaalbaar en daarnaast betrouwbaar. Daarbij heb ik op het moment ook grote problemen met het punt van de afgegeven garantie op de al geleverde BCT: de vereiste update zou toch binnen zo’n garantie moeten vallen? Daarnaast is een garantietermijn van een jaar, afgegeven door de meeste fabrikanten, een lachertje voor een product van pak hem beet 1500 euro. Dit zijn dan ook zaken waar ik als bestuurslid van STN bovenop probeer te zitten.

Huidige status van wet/regelgeving.

Enfin, ik schrijf u dit artikel ook om u te informeren hoe het tot op heden staat met de BCT. Op het moment heeft u naar de letter van de wet al de verplichting om een BCT te hebben in elk van uw taxi’s.  Omdat de BCT echter lang op zich heeft laten wachten, geldt er tot 1 juli een gedoogbeleid: er zal nog niet handhavend opgetreden worden wanneer u geen BCT heeft, dus u hoeft nog geen boete te betalen. Die datum nadert snel. Als STN zijnde hebben we herhaaldelijk erop gehamerd bij alle instanties dat de BCT in haar huidige gedaante niet voldoet en dat de wet op zijn minst moet worden uitgesteld zo niet zelf geheel zou moeten verdwijnen, maar de instanties lijken daar tot op heden lak aan te hebben. U kunt dus verwachten dat er vanaf 1 juli ook daadwerkelijk handhavend opgetreden gaat worden. Tegelijkertijd is bekend dat de update, die de BCT nu eindelijk taxiwaardig zou moeten maken, beschikbaar zal zijn op 30 juni.

 

Dit levert ook ons, het bestuur van STN, een hoop onduidelijkheid op. Want een volledig functionerende BCT is er pas vanaf 30 juni, voor deze datum is slechts een gedeeltelijk functionerende beschikbaar (het is overigens maar de vraag of de BCT na deze update het echt ‘helemaal’ doet). Maar de update zal ongetwijfeld weer geld kosten, veel ondernemers zullen daarom uit financiële overwegingen liever pas na 30 juni een complete BCT willen laten inbouwen. Het lijkt echter dat we dan de pineut zijn (ik zelf heb ze ook nog niet aangeschaft), omdat er vanaf 1 juli al gehandhaafd gaat worden.  Verder kregen wij daarnaast al de melding van een ondernemer die meldde dat ILT hem wist te vertellen dat vanaf 2017 de BCT geëvalueerd zou gaan worden, en waarschijnlijk daarna weer afgekeurd wordt(!). Dit zou natuurlijk de arrogantie ten top zijn. Als men dit al weet, stel de wet dan uit, of veeg de BCT-verplichting helemaal van tafel!

 

Voor nu hebben wij het ministerie om opheldering gevraagd en wachten wij op een antwoord. Zowel over de overlappingtermijn tussen de update en het handhaven, als de melding dat de BCT waarschijnlijk in 2017 al weer terzijde wordt geschoven. Het is afwachten wat dan weer uit de hoge hoed zal worden getoverd, maar mijn verwachting is dat er dan een app (of meerdere) zal worden geïntroduceerd die hetzelfde kan als de BCT zou moeten.  Zodra wij meer weten, zal dit uiteraard op de site gepubliceerd worden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Rex Urban

 

Lees meer
Ervaringen van een ex-Uber chauffeur.

9 mei 2016

Onderstaande brief kreeg het STN-secretariaat toegestuurd van een taxiondernemer uit de hoofdstad, tevens voormalig chauffeur bij Uber, waarvan de naam bij het secretariaat bekend is.

Ervaringen van een ex Uber chauffeur.

Uber is gestart door een aantal grote Amerikaanse banken en Google in 2009 in San Francisco, en is zoals u welbekend is een APP om een taxi te bestellen.Google is geïnteresseerd in de ritten van Uber omdat ze dan inzicht hebben waar de Uber klanten naar toe gaan waardoor Google advertenties kan afstemmen op iedere individuele klant.

In Amsterdam is Uber gestart in december 2012: De klant maakt een account bij Uber met hun creditcard en besteld een Uber via een app (wereldwijd te gebruiken) op je smartphone. Een luxe schone taxi zonder daklicht, met flesjes water, chauffeur in kostuum vervoert de klant, deze betaald niet in auto, stapt in stapt uit. (de betaling gaat via Uber, door Uber is de fooi dan ook verdwenen).

De prijs ligt iets hoger dan de taximarkt, echter de chauffeur moet 20% afdragen per rit.(voorbeeld meterbedrag is €16,20, op de IPhone van Uber staat €18,00 (€3,60 voor Uber, €14,40 voor de chauffeur). Tot zover kon ik hier mee leven.

Uber heeft eerst de limousine bedrijven met directiechauffeurs van Amsterdam en omstreken benaderd om stand-by te staan voor de opzet van Uber. Deze bedrijven kregen 1500,00 per week per auto per chauffeur. De groei ging dan ook zeer snel, alle 130 losse auto’s in Amsterdam, in de catogorie lux (Mercedes S, Audi A8 en BMW 7) melden zich dan ook op het kantoor in Amsterdam van Uber op de Barbara Strozzilaan bij M. en N. .Deze auto’s  zaten ook in mum van tijd vol, wie wil dat niet voor een taxiprijs een limo met chauffeur.

Vanaf augustus 2013 mocht ik ook meedoen in de categorie black (Mercedes E, Audi A6 en BMW 5 voor €1,90 per km) iets goedkoper dan LUX(2,20 per km). Het was voor ons dan ook een leuke aanvulling als je tijd had (in het begin twee ritten per dag, later 4 ritten per dag, moet er wel bij zeggen 90% = stadswerk). Er was een vast tarief voor ons, dit was van Amsterdam centrum naar Schiphol voor €45,00, €9,00 voor Uber, €36,00 voor de chauffeur, hier kon ik nog mee leven.

We werden getrakteerd met luxe lunches op mooie locaties onder andere bij de Porsch dealer voor overleg tussen Uber en de chauffeurs. Kregen aanbiedingen bij OGER voor kostuums, een waspas van Loogman met extra kortingen. We werden gepaaid!

Hoe komt Uber aan haar klanten? Ze heeft een waanzinnig goede marketingafdeling, en een sterke boodschap: wie wil dat nou niet? Een Limo met chauffeur in kostuum en flesjes water voor een taxiprijs. Uber kreeg dan ook vanzelfsprekend goede recensies in de pers omdat wij het werk perfect uitvoerden, anders ging onze rating naar beneden.

Zij hebben mensen in dienst die vele bedrijven langs gaan om Uber klant te maken en geven dan 1 of 2 ritten cadeau. Heeft een advocaten kantoor een feest dan sponsort Uber dit feest:  iedereen krijgt twee ritten gratis, de advocaten zijn uiteraard overtuigd, en bestellen vervolgens alleen nog maar Uber. Hockey feesten, Amsterdam Dance Event, Quote 500, Playboy, enz. enz , het zit allemaal in de zak bij Uber.

Vervolgens kwam het eerste kwartaal van 2014: Ieder jaar weten alle chauffeurs van Amsterdam dat dit een slappe periode is, echter M. en N. van Uber weten dit niet, en redeneerden: de omzetten van Uber worden lager, onze bonussen dus ook! Zonder overleg met de chauffeurs werden de prijzen met 12% verlaagd, maar Uber bleef 20% commissie graaien!

Voor ons gevoel klopte er dan ook niets meer:, bijvoorbeeld het ritje van €16,20 is geen €18,00 meer maar €14,00 min 20% commissie voor Uber €2,80, chauffeur krijgt €11,20. Ik vind het dan ook niet meer fijn dat een klant nog even een gratis flesje water meeneemt.

Vervolgens hoor ik ook chauffeurs in Lux klagen door de komst van Black. Deze gaan, door een verminderd rittenaanbod ook inloggen op Uber Black, zij doen nu dan ook de ritjes in hun mooie luxe wagens voor €1,90 per km. De limousinebedrijven zijn ondertussen afgehaakt.

Volgende ervaring: net voor de tariefverlaging kreeg ik een Uber rit van Amsterdam naar Rotterdam (daar begint nu ook de ellende, doe er niet aan mee). Mijn kastje zegt €120,00, Ik denk:  dat kan niet,  het is 72 km maal 1,90 plus €5,00 dat moet 141,80 zijn?!  Direct daarop stuur ik een mail naar Uber, bellen met Marco gaat moeilijk. Hij antwoordt dat ik er voor nu €20,00 bij krijg, maar in de nabije toekomst gaan de  vaste prijzen naar beneden: Rotterdam(€120,00), Utrecht(€80,00) en Den Haag(€80,00). Dat klinkt leuk voor de klant en Uber (20% commissie).  Maar jij mag het uitvoeren! Met die prijzen is dat voor de helft, doe het dan ook niet! Uber is voor iedereen een gevaar, ook voor de luxe taxibedrijven!

Vervolgens begon Uber de UBER X variant te pushen, voor nog goedkopere taxi’s. De slechtste auto’s en chauffeurs uit Amsterdam, die niet in aanmerking komen voor een TTO,  melden zich massaal aan om hier gebruik van te maken. Uber blij: want die hebben een grote vloot  die heel populair is omdat ze zo goedkoop zijn, en tegelijkertijd blijven ze 20% graaien.

Je voelt de bui al hangen, het is een kwestie van tijd. Er is veel vraag voor Uber X, Iedereen wil immers goedkoop, dus Black en Lux gaan ook maar inloggen op Uber X.  Op deze manier kunnen wij nooit meer mooie auto’s bestellen en hooguit nog 10 jaar doorrijden. Over die 10 jaar rijden wij tegen de laagst mogelijke prijzen,  en Uber lacht, die heeft immers  de hele markt en 20% commissie!

Het is hetzelfde als Groupon en Booking.com, zij bepalen de prijs! En zorgen er als eerst voor dat zij hun 20% commissie pakken. Dit weten vele klanten niet. Tot slot kwam de laatste druppel die mijn emmer deed overlopen: een collega had een klant uit San Francisco (daar is de Amerikaanse geldwolf met bonusstructuur begonnen) en zei dat alle taxi’s en limousines spotgoedkoop zijn geworden door Uber!

Uber meet dat ze contractvervoer doen, maar dit is het niet! Uber is een taxicentrale via een app! Alleen voldoen ze niet aan de taxiregels uit Nederland! Bestaan er eindelijk TTO, wordt dit vervolgens wél toegestaan?!

Willen we dat?

Ik verzoek jullie dan ook om te kijken naar Londen, daar moeten de Uber klanten 45 minuten wachten waardoor het geen succes is! Gelukkig bestaan er ook overheden in de EU met verstand: in Berlijn en Brussel is Uber verboden, nu hopelijk in zijn totaliteit ook in Nederland.

Wij kunnen nog iets doen door massaal het kastje terug te brengen. Laat Uber een prijsvechter zijn met slechte chauffeurs en slechte auto’s!  Dan krijgen we de Uber- klanten net zo hard weer terug!

Het voelt voor mij goed om dit gedaan te hebben, onlangs een taxiritje gedaan voor €16,20 kreeg €18,00, ik rij nooit meer voor Uber.

Met vriendelijke groet,

Een ex-uber chauffeur.

Lees meer