Nieuwsoverzicht

Eindelijk antwoord het ministerie van I&M op BCT-vragen

In de strijd om meer duidelijkheid te krijgen over de BCT-update heeft STN het ministerie van I&M begin mei 2016 een vragenbrief gestuurd. Na lang wachten en meerdere herinneringen, zijn de antwoorden eindelijk binnen. Helaas zijn dit niet de antwoorden waar iedereen op hoopte.

Hieronder vindt u alle letterlijke vragen van STN en de antwoorden van het ministerie van I&M. U kunt lezen dat deze “antwoorden” nog meer vragen oproepen. Uiteraard zullen we ook die weer neerleggen, zodat we hopelijk meer duidelijkheid krijgen. We blijven u uiteraard via de website op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de BCT-update.

 

 1. Wat zijn de consequenties voor een taxiondernemer indien deze zijn BCT’s niet laat updaten met de nieuwe software?

Op 26 mei 2016 zijn taxiondernemers per brief door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geïnformeerd over de handhaving en gevolgen indien de BCT niet wordt voorzien met een update van de nieuwe software. Via deze link kan nadere informatie worden ingewonnen: https://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/taxi/index/taxichauffeurs_en_ondernemers/Handhaving_Boordcomputer_Taxi/index.aspx

 

 1. Wat worden de kosten per auto/BCT om deze te laten updaten? De inbouw-bedrijven kunnen hier nog geen indicatie voor geven. Wordt de prijs voor de update door de overheid vastgesteld of wordt deze vrijgelaten aan de fabrikanten en daarbij een opslag voor het inbouwbedrijf?

De bedragen die door de leveranciers van de BCT en inbouw-bedrijven in rekening worden gebracht voor de update en de installatie, worden bepaald door de leveranciers van de BCT en de inbouw-bedrijven. De bedragen zijn op dit moment (13 juni 2016) niet bekend. Het eventuele service abonnement tussen taxiondernemer en BCT leverancier kan van invloed zijn op de bedragen.

 

 1. Waarom moet een ondernemer betalen voor de update voor een reeds ingebouwde BCT? De update die uitgevoerd moet worden is alleen maar ter ondersteuning van de controle door IL&T en biedt de ondernemer geen additionele functionaliteit of (administratieve) lastenverlichting?

Er is voor gekozen om de ontwikkeling van de BCT in een open markt tot stand te laten komen. Aanpassingen in de BCT door middel van software updates horen daar ook bij. Voor de aanschaf van de BCT hebben ondernemers wel subsidie kunnen krijgen en de kosten van de update zijn beperkt door de subsidie die de fabrikanten hebben ontvangen voor het ontwikkelen daarvan. Het is afhankelijk van de leverancier van de BCT, het eventueel afgesloten service abonnement, of een taxiondernemer voor een update een bedrag in rekening krijgt gebracht. Overigens worden met de update ook verbeteringen doorgevoerd die de ondernemers ten goede komen. Bijvoorbeeld, na de update kan BCT veilig en draadloos ‘door de lucht’ van een update worden voorzien.

 

 1. Ondernemers die reeds een BCT aangeschaft hebben, hebben een gecertificeerde BCT aangeschaft. In hoeverre gelden hier garantievoorwaarden aangezien ondernemers in het verleden een niet-correct functionerend product hebben moeten aanschaffen? Ondernemers mochten er toch van uitgaan dat een product dat door een overheidsinstantie gecertificeerd was, correct functioneert?

De garantievoorwaarden die de fabrikanten bij hun product bieden, zijn een aangelegenheid tussen de betreffende fabrikant van de BCT en zijn afnemers. Wat betreft het functioneren van de BCT, hier kunnen een drietal knelpunten aan ten grondslag liggen (zie hierover de brief aan de Tweede Kamer 31521 nr. 85):

– Interpretatieruimte in de specificaties;

– Ontwerpfouten in de door fabrikanten geleverde BCT’s;

– Verplicht bezoek aan werkplaats voor updates.

Deze knelpunten worden met de software update opgelost.

 

 1. Van inbouw-bedrijven ontvangen we informatie dat de update nog niet beschikbaar is en deze pas in juni 2016 beschikbaar gaat komen. De finale update-datum van 30 juni 2016 lijkt dan lastig haalbaar te zijn door de beperkte capaciteit bij de inbouwbedrijven. Wat zijn de consequenties voor een taxiondernemer indien deze (buiten eigen schuld om) de update niet tijdig heeft kunnen laten doorvoeren?

Op 26 mei 2016 zijn taxiondernemers per brief door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geïnformeerd over de handhaving en gevolgen indien de BCT niet wordt voorzien met een update van de nieuwe software. Via deze link kan nadere informatie worden ingewonnen: https://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/taxi/index/taxichauffeurs_en_ondernemers/Handhaving_Boordcomputer_Taxi/index.aspx

 

 1. Hoe vaak kunnen ondernemers een nieuwe verplichte update verwachten tegen welke kosten?

Dat is niet bekend. Feit is wel dat BCT moeten blijven voldoen aan de door de overheid vastgestelde eisen. Dat kunnen ook eisen zijn die voortvloeien uit andere regelgeving dan de Wet personenvervoer 2000 en de arbeids en rusttijdenregelgeving. Updates zullen daarom noodzakelijk blijven, bijvoorbeeld om aanpassingen in de vereiste beveiligingscertificaten door te voeren. Deze beveiligingscertificaten veranderen als hier op basis van beveiligingsissues aanleiding toe is, en in elk geval iedere tien jaar.

 

 1. Vaak wordt aangegeven dat een ondernemer voor een update niet meer naar een inbouwbedrijf moet aangezien een update “over de lucht” kan. Echter in het verleden zijn een hoop ondernemers (en met name de kleine) niet correct danwel onvolledig voorgelicht en hebben vooral BCT’s ingebouwd zonder modem. Dat betekent dat voor een update het inbouwstation bezocht moet worden of dat men extra moet investeren in een modem of nieuwe BCT zodat toekomstige updates wel via de lucht ontvangen kunnen worden. Komt er een subsidie beschikbaar om deze extra investeringen betaalbaar te houden voor de ondernemers?

Nee, er was een eenmalige subsidie voor de aanschaf van de BCT. De keuze is aan de taxiondernemer of een BCT met of zonder modem wordt aangeschaft.

 

 1. De huidige BCT’s laten vaak storingen en uitval zien. In hoeverre kunnen ondernemers er nu zeker van zijn dat deze problemen opgelost worden door de update?

Alhoewel de software update die nu is ontwikkeld bijdraagt aan het beter functioneren van de BCT kunnen storingen nooit 100% worden uitgesloten. Het is belangrijk dat de taxiondernemer bij het niet goed functioneren van de BCT hierover in contact treedt met de leverancier van de BCT om dit op te lossen.

 

 1. Hoe gaat het invoer-/evaluatie traject precies verlopen? Vanaf 1 juli 2016 zal er gecontroleerd gaan worden en bij het niet voldoen aan de update dan BCT-verplichting wordt er gelijk beboet? Of is er nog een bepaalde coulance-periode?

De handhaving op de BCT en evaluatie van de BCT starten beide op 1 juli. De evaluatie wordt in het eerste kwartaal van 2017 opgeleverd. Wat betreft de handhaving: op 26 mei 2016 zijn taxiondernemers per brief door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geïnformeerd over de handhaving en gevolgen indien de BCT niet wordt voorzien met een update van de nieuwe software. Via deze link kan nadere informatie worden ingewonnen: https://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/taxi/index/taxichauffeurs_en_ondernemers/Handhaving_Boordcomputer_Taxi/index.aspx

 

 1. Wanneer wordt de BCT met vernieuwde software geëvalueerd en wat zijn de mogelijke scenario’s welke uit deze evaluatie kunnen komen?

De evaluatie van de BCT start op 1 juli. De evaluatie  wordt in het eerste kwartaal van 2017 opgeleverd. De evaluatie draait in de kern om de vraag in hoeverre de doelstellingen die met de BCT worden nagestreefd, zijn gerealiseerd. Daarnaast worden de eisen aan de BCT en eventuele beschikbare alternatieven bekeken. Het is te vroeg om vooruit te lopen op de uitkomsten van de evaluatie.

 

 1. Mocht de conclusie van de evaluatie zijn dat de BCT-verplichting komt te vervallen, worden ondernemers dan gecompenseerd voor de door hun gedane investeringen?

Het is te vroeg om vooruit te lopen op de uitkomsten van de evaluatie. Dit geldt derhalve ook voor het vraagstuk van compensatie.

Zoals aangegeven in de brief aan de Tweede Kamer van 20 oktober 2015:

“Eventuele wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie zullen vervolgens enige tijd vragen, zodat de ondernemers erop kunnen rekenen dat er geen nieuwe eisen worden gesteld en de geüpdate BCT als voorgeschreven instrument geldt tot minstens eind 2017. Verbeteringen in het gebruik van de BCT zullen in de tussenliggende periode waar mogelijk uiteraard wel worden gefaciliteerd.”

 

 1. Afgelopen december (2015) hebben bijna alle taxi-ondernemers een brief ontvangen van uw ministerie dat per 1 juli a.s., op basis van onder andere informatie van de Dienst Wegverkeer, een sanctie van € 1800 opgelegd zal worden indien er geen geactiveerde BCT aanwezig is in een taxi. Aan de achterzijde van die brief staan de kentekens van de auto’s waarin geen geactiveerde BCT geïnstalleerd is, vermeld. Dit impliceert dat deze check gedaan is op basis van gegevens van de RDW. Recentelijk begrepen we van inbouwstations dat zij vanaf 1 januari 2016 bij activering en de-activering van een BCT dit niet meer hoeven te melden bij de RDW. De RDW heeft als gevolg hiervan geen correct overzicht van geactiveerde BCT’s.  Betekent dit dat de controle op de aanwezigheid van een geactiveerde BCT alleen op basis van een zichtcontrole door de ILT gaat plaatsvinden?

De controle op aanwezigheid van de BCT kan in ieder geval door middel van een staandehouding op straat of tijdens de controles die gehouden worden bij de bedrijven. Over de wijze waarop de ILT de voor handhaving relevantie informatie verkrijgt kunnen geen mededelingen worden gedaan.

 

 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op