Auteur: ivaldi

Onderzoek naar tariefstructuur in het taxivervoer: geef uw mening!

Geplaatst op door ivaldi Geen reacties

Het onderzoeksbureau RebelGroup Executives is door het Ministerie van I&M in de hand genomen om te kijken naar de tariefstructuur in het taxivervoer. Als belangenbehartiger is ook aan STN gevraagd om onze mening te geven. Het onderzoek is gericht op 4 elementen: (1) het maximumtarief, (2) de tariefsopbouw, (3) de jaarlijkse indexering, en (4) de taxameter. Als bestuur zijnde willen we daarom graag de input van onze achterban om aan dit bureau kenbaar te maken. Daarom aan u het verzoek om over deze 4 onderwerpen uw mening met toelichting te geven en deze te mailen naar info@taxibelangen.nl, zodat wij een oordeel kunnen geven op basis van uw inzichten. Mail ons dus en laat weten wat u vindt!

 

Secretariaat STN:
W www.taxibelangen.nl
E info@taxibelangen.nl
T 010 – 281 91 92

Uitspraak BCT-rechtszaak

Geplaatst op door ivaldi Geen reacties

Op 17 september jl. deed het gerechtshof van Leeuwarden uitspraak in een strafzaak tegen een STN-ondernemer die niet aan de BCT-verplichting had voldaan. Deze zaak werd uiteraard op de voet gevolgd door het STN-bestuur, en bestuurslid Rex Urban was bovendien persoonlijk bij de inhoudelijke zitting aanwezig. Uit de uitspraak blijkt dat er zeker begrip is van de rechter voor het standpunt van de taxi-ondernemer.

In deze zaak had de ondernemer bewust de BCT-apparatuur niet geïnstalleerd, om de reden dat deze apparatuur op dat moment al niet voldeed en het al duidelijk was geworden dat hij in de toekomst opnieuw zou moeten gaan investeren in een geüpdatete BCT. De ondernemer was echter wel trouw zijn rittenstaat en werkmap in blijven vullen. De rechter besloot om hem te veroordelen tot betaling van een voorwaardelijke geldboete. De ondernemer heeft dus geen gelijk gekregen, maar de rechter heeft wel begrip getoond voor zijn standpunt.

Helaas moet de rechter recht spreken naar de letter van de wet, en die wet stelde dat de ondernemer strafbaar was. Vandaar een schuldig verklaring. Dat er wel een boete is toegekend -hoewel voorwaardelijk- komt ogenschijnlijk voort uit het feit dat de rechter niet verantwoordelijk wil zijn voor de gevolgen, wanneer hij schuldig had verklaard zonder straf. De rechter had dan namelijk uitdrukkelijk de wetgever het gras voor de voeten weggemaaid door de bewuste wet krachteloos te maken. De praktijk leert dat Nederlandse rechters dit zelden tot nooit (kunnen) doen. De uitspraak maakt ons echter wel duidelijk dat de rechter eveneens als STN van mening is, dat vooral de overheid de handschoen moet oppakken in deze kwestie. In praktijk betekent dit helaas voor ons als ondernemers, dat wij nog steeds dienen te voldoen aan de BCT-verplichting.

KIWA tarievenconsultatie

Geplaatst op door ivaldi Geen reacties

Het STN-bestuur wordt sinds kort betrokken bij de overleggen van de KIWA waarin de tarieven worden besproken. Hierdoor hopen we nu eindelijk zicht te krijgen op de werkelijke kostenopbouw van de door KIWA geleverde diensten. Uiteraard is het ons doel daar zo snel mogelijk wat aan te veranderen.

Uit het overleg voor 2016 wordt duidelijk dat de kosten (iets) gaan dalen. De KIWA schrijft dat dit het gevolg is van de ‘toegenomen efficiency’, wat zich erin vertaalt dat KIWA-diensten nominaal 1,5% goedkoper worden in 2016. Uit de stukken blijkt dat die toenemende efficiencyverbetering zich tot en met 2018 zal doorzetten, waardoor ook in de jaren tot en met 2018 een lichte tariefdaling waarschijnlijk is. Overigens blijkt uit de stukken die ons zijn toegezonden nergens dat de KIWA ‘effectiever’ is gaan werken. Uit alle mailverkeer waar wij intussen onderdeel vanuit maken, blijkt wel dat de taxibranche niet de enige sector is die vindt dat de tarieven te hoog zijn voor de geboden diensten. Nog veel te beperkt weliswaar, maar de tariefdalingen zijn wat STN betreft een goede zaak.

STN heeft daarnaast bij de KIWA aangegeven dat er eindelijk eens transparantie moet komen in het vertrekpunt van de berekening van de kosten. De KIWA heeft ons nog altijd geen inzicht gegeven in hoe de nominale tarieven zijn opgebouwd. In normaal Nederlands: we weten nog steeds niet waarom een chauffeurspas 107 euro kost en waar de kosten van KIWA bij het maken van zo’n pas nu precies uit bestaan. Onze reactie aan KIWA was dan ook tweeledig: wij vinden het positief dat wij ons geluid mogen laten horen en dat er enige tariefdaling is, echter we zien ook graag dat in de consultatie de nominale tarieven toegelicht worden. Wij hebben dan ook naar de KIWA gecommuniceerd dat wij van mening zijn dat bij een tarievenconsultatie de daadwerkelijke kosten als beginpunt voor een discussie moeten gelden.

Direct resultaat met de Taxi-jurist

Geplaatst op door ivaldi Geen reacties

Afgelopen september heeft STN de Taxi-jurist geïntroduceerd. Je belt gewoon naar het STN-secretariaat en kunt direct gebruik maken van een juridische hulplijn waar je als taxiondernemer terecht kunt met al jouw juridische vraagstukken. Van problemen met personeel tot het bezwaar maken tegen een boete, de Taxi-jurist helpt je verder. Een bijkomend voordeel is dat wij op het STN-secretariaat precies weten wat er speelt in de branche.

Deze week is het eerste dossier van de Taxi-jurist met succes afgerond!
In het betreffende dossier had een collega een overeenkomst voor de duur van 1 jaar afgesloten voor het beheren van een Google Adwords campagne. Wat deze collega niet wist was dat een groot gedeelte van het campagnebudget (€150,- van de €500,-) helemaal niet werd besteed aan de campagne, maar aan management fee. Hierdoor bleef er voor de campagne een budget over van slechts €350,-). Daarnaast bleven de resultaten van de campagne ook achter. Deze collega wilde de overeenkomst het liefst ontbinden en heeft de Taxi-jurist ingeschakeld.

“Na een maand getouwtrek dacht ik ineens aan de Taxi-jurist en was het binnen een dag geregeld!”

Nadat de Taxi-jurist een juridisch onderbouwd bezwaar had ingediend bij het betreffende bedrijf, was de overeenkomst binnen een dag ontbonden. Daarnaast kreeg de ondernemer ook nog geld terug vanwege de onterecht betaalde kosten aan management fee en een correctie op de lopende maand termijn.

Heb je ook een juridisch probleem? Schrijf je dan nu direct in via www.taxijurist.nl en neem contact op met de Taxi-jurist op 010-2819192.

Voorstel btw-tarief omhoog, taxiritten onbetaalbaar

Geplaatst op door ivaldi Geen reacties

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft met de VVD en PVDA een plan uitgewerkt om het btw-tarief van 6% af te schaffen. Dit betekent dat, ook in het taxivervoer, het btw-tarief zal worden verhoogd naar 21%. Met dit voorstel denkt de Overheid miljarden extra op te halen, waardoor de ‘lasten op arbeid’ kunnen worden verlaagd. Het gevolg hiervan is dat een taxi-ondernemer een prijsverhoging zal moeten doorvoeren om hetzelfde te blijven verdienen op een taxirit. Wat betekent dat het taxivervoer voor consumenten helemaal niet betaalbaarder wordt, maar de ritprijs (nog verder) zal stijgen. Het is dus een sigaar uit eigen doos: mensen houden meer over van hun salaris, maar zijn meer geld kwijt aan een simpel taxiritje.

STN begrijpt handhaving BCT dit najaar niet

Geplaatst op door ivaldi Geen reacties

Op 20 oktober jl. heeft Staatsecretaris Mansveld in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat ondanks dat de software-update van de BCT pas vanaf het voorjaar van 2016 beschikbaar is, er dit najaar wel door de ILT zal worden gecontroleerd. De handhaving van de ILT richt zich op de aanwezigheid en het gebruik van de BCT voor arbeids- en rusttijden. De ILT zal via de gegevens van de RDW bekijken of de voertuigen voorzien zijn van een BCT. Mocht dit niet het geval zijn dan worden de kentekenhouders aangeschreven waarna eventuele bedrijfsbezoeken zullen volgen.

Een vraag die bij veel ondernemers speelt is of je voor de voertuigen die (nog) niet zijn voorzien van een BCT nu een BCT moet aanschaffen, terwijl je in 2016 waarschijnlijk opnieuw kosten moet maken voor de verplichte software-update? Of is het juist beter om te wachten op de geüpdatete BCT en die in 2016 aan te schaffen? Een duidelijk antwoord daarop is er niet, het enige wat we wel weten is dat de staatsecretaris duidelijk is in haar brief: iedereen moet een BCT hebben en “er wordt nader onderzoek gedaan naar de achterliggende redenen en, indien nodig, ook handhavend opgetreden” als je er geen hebt. Dit alles in tegenstelling tot eerdere communicatie van de Staatssecretaris waarin zij aangeeft dat de ILT in de periode tot 1 juli 2016 geen sancties op zal leggen, maar waarschuwingen uitdeelt en taxi-ondernemers registreert die geen BCT hebben. Klik hier om naar de brief van mei 2015 te gaan.

Op dit moment onderzoekt STN welke mogelijkheden er zijn om tegen deze nieuwe strategie van het Ministerie in beroep te gaan. De bedrijfsvoering van een onderneming wordt afgestemd op de wet- en regelgeving, echter als deze om de paar maanden aangepast wordt, is het lastig ondernemen en komen ondernemers in problemen.

Bestuursleden Rex Urban en Erwin Quaaden hebben onlangs om tafel gezeten met de verantwoordelijken voor het dossier taxi binnen het Ministerie van I&M. De afspraak was in eerste instantie bedoeld om kennis te maken, en uit te leggen wie wij zijn en waar we voor staan. Uiteraard is er ook uitgebreid gesproken over het feit dat STN vindt dat er bij de verschillende evaluaties en nieuwe initiatieven maar weinig rekening gehouden wordt met dagelijkse praktijk van de taxi-ondernemer. Op dit moment bestaat er een groot gat tussen wat de beleidsmakers in Den Haag bedenken en wat er daadwerkelijk gebeurt in de branche. En dus hebben we duidelijk aangegeven vanaf dit moment inhoudelijk betrokken te willen worden bij alle taxi-dossiers. STN zit aan tafel om in Den Haag het ondernemersgeluid te laten horen. Alleen zo kunnen we problemen zoals deze zich nu voordoen bij de BCT in de toekomst hopelijk voorkomen.

Inderdaad geen boete voor het niet hebben van een BCT

Geplaatst op door ivaldi Geen reacties

Maandag hebben wij u gemeld dat er door de ILT niet meer wordt gecontroleerd of u een (werkende) BCT heeft en dat er ook niet bekeurd wordt. TaxiPro.nl komt vandaag met de bevestiging dat er inderdaad geen boetes worden uitgedeeld voor het niet hebben van een BCT. Mede door de inzet van STN, heeft de overheid moeten erkennen dat de BCT problematiek niet op korte termijn kan worden opgelost en handhaving dan ook niet mogelijk is. Hier hebben wij de afgelopen maanden hard aan gewerkt.

Nu het probleem eindelijk is erkend kunnen we hopelijk verder in het werken aan een oplossing!

STN in media over UberPOP

Geplaatst op door ivaldi Geen reacties

De stem van STN wordt steeds meer gehoord in de media. Afgelopen dinsdag was voorzitter Duco Douwstra te gast in het televisieprogramma Pauw om in gesprek te gaan met Niek van Leeuwen (directeur Uber), naar aanleiding van de bedreiging van UberPOP-chauffeurs in Amsterdam.

Kijk hier het gesprek terug: http://www.npo.nl/pauw/17-03-2015/VARA_101372813?start_at=2464

STN vindt dat UberPOP illegaal is en moet stoppen. Duco Douwstra heeft tijdens de uitzending duidelijk aangegeven dat geweld hiervoor niet de oplossing is. Dat er iets moet gebeuren aan de huidige situatie is duidelijk. Waar taxi-ondernemers zich aan allerlei wetten en regels dient te houden, kan een UberPop-chauffeur personen vervoeren zonder enige vergunning. De overheid moet zorgen voor handhaving om verdere escalatie te voorkomen.

Duco Douwstra bij Pauw aangepast

het bestuur stelt zich voor: Martijn Bergerhof.

Geplaatst op door ivaldi Geen reacties

Mijn naam is Martijn Bergerhof en ik ben mede directeur/eigenaar van ons familiebedrijf Bergerhof Taxi Tours BV in Helmond en Geldrop/Mierlo. We zijn actief in het zieken- en zorgvervoer, leerlingenvervoer en touringcarvervoer en ons wagenpark bestaat uit circa 200 voertuigen.

De reden dat ik mij inzet voor STN is dat ik vind dat er een serieuze branchevertegenwoordiger moet komen, die de belangen voor taxi-ondernemers behartigt ongeacht de grootte van het bedrijf. Binnen het bestuur zet ik me onder andere in voor een werkbare BCT-situatie, maar de belangrijkste doelstelling is dat goed personenvervoer mogelijk blijft tegen een normaal betaalbaar tarief.

De overheid legt onze branche een hoop regels op. Als ik dan zie dat er bijvoorbeeld een buurtbus systeem kan opkomen waarbij vrijwilligers het werk van de taxichauffeurs overnemen, of UberPOP waar particulieren de ritten kunnen rijden en waarvoor geen enkele regel van de taxiwet lijkt te gelden dan frustreert mij dat enorm.  Het is voor mij één van belangrijkste redenen geweest om mee te helpen in de strijd.

Ik hoop dat zoveel mogelijk bedrijven zich zullen aanmelden bij STN zodat we voor u de barricaden op kunnen en ons kunnen laten horen!

Met vriendelijke groet,