Laatste nieuws

RIVM Richtlijnen voor Noodzakelijk zittend vervoer

14 april 2020

Op de site van het RIVM staan ook een aantal richtlijnen aangegeven voor het zogenaamde Noodzakelijk Zittend Vervoer. Dit document geeft een uitgebreid overzicht wat wat er allemaal gedaan zou moeten worden om het vervoer zo veilig mogelijk voor chauffeur en passagier uit te kunnen voeren.

Dit document kunt u vinden door deze link te volgen.

Lees meer
Veilig en verantwoord taxi- en zorgvervoer

14 april 2020

De Rijksoverheid heeft een protocol uitgebracht waarin een aantal regels en aanbevelingen vastgelegd zijn om een zo veilig mogelijk zorgevervoer en regulier taxivervoer aan te bieden gedurende de periode dat we geconfronteerd blijven met het COVID-19 (Corona)virus.

Volg de link naar het document van de overheid.

 

 

Lees meer

Al ons nieuws

Download verklaring voor BCT-controle!

27 juni 2014

Vanaf 1 juli a.s. kan er door de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) gecontroleerd worden op het wel of niet aanwezig zijn van de Boord Computer Taxi (hierna te noemen BCT) in uw taxi. Mocht u deze nog (niet) hebben, dan wel niet besteld hebben voor 1 juni 2014, dan loopt u het risico beboet te worden door de ILT. Deze boete kan 1750 euro bedragen. Vele ondernemers liggen daar wakker van en hebben al gebeld met STN om te vragen wat zij dan moeten doen.

De bezwaren tegen de BCT zijn inmiddels wel bekend en steeds gecommuniceerd met de Staatssecretaris, de leden van de Tweede Kamer en het betrokken Ministerie van I&M. Daarom is de STN het ook helemaal niet eens met het voornemen van de ILT om taxi ondernemers te beboeten vanaf 1 juli 2014.

Om u als individuele taxi ondernemer te helpen, heeft de STN een verklaring- in overleg met onze advocaat- opgesteld die u kunt downloaden (download hier de verklaring), ondertekenen en in de taxi leggen. Als een ambtenaar van de ILT u aanhoudt en u gaat beboeten voor het niet (besteld) hebben van een BCT, overhandigt u deze verklaring dan meteen aan de ambtenaar met het verzoek deze mee te nemen als uw persoonlijke verklaring. Wacht vervolgens af en als u een voornemen tot boeteoplegging krijgt, neem dan meteen contact met de STN op. Wij helpen u dan verder.

Met vriendelijke groet,
Duco Douwstra, Voorzitter STN

 

Lees meer
STN neemt juridische stappen naar aanleiding van boetedreiging per 1 juli!

10 juni 2014

Omdat er voor elke taxiondernemer die niet kan aantonen een BCT (besteld) te hebben, vanaf 1 juli a.s. een boete van 1750 euro dreigt, heeft de STN advies gevraagd aan advocaten. De bedoeling is om bij de rechter een voorlopige voorziening te vragen  (‘soort kort geding’).

Op deze manier wil STN proberen om te voorkomen dat er door het ministerie vanaf 1 juli a.s. een boete opgelegd kan worden van 1750 euro voor het niet (besteld hebben van een BCT vóór 1 juni j.l. terwijl er nog maar 2 leveranciers over zijn en er nog veel meer onzekerheden en onduidelijkheden over de aanschaf van een BCT zijn.

Duco Douwstra: “De handelswijze van de overheid gedurende de laatste 18 jaar en zeker die van de afgelopen maanden stinkt naar onbehoorlijk bestuur. Dit mede doordat het ministerie haar zorgplicht ten opzichte van taxiondernemers vanwege de door haar aan hen opgelegde verplichting voor het (besteld) hebben van een BCT, niet nakomt. Als het ministerie haar eigen fouten en nalatigheden in deze langdurig lopende zaak niet erkent, zal de STN genoodzaakt zijn ook juridische actie te ondernemen richting de overheid. We zullen tot het uiterste gaan om aan te tonen dat de handelswijze van het ministerie en het dreigen van de aangekondigde boete van 1750 euro, echt niet door de beugel kan. Dit mag en kan niet van de taxiondernemers gevraagd worden omdat een dergelijke boete niet of nauwelijks op te brengen is. De taxiondernemer kan niets doen aan de inmiddels ontstane onmogelijke situatie. We zullen samenwerking zoeken met andere brancheorganisaties maar deze hebben wel de huidige situatie mede laten ontstaan. De STN zat echter niet aan tafel en heeft altijd al bezwaar aangetekend tegen de BCT.”

Daarom gaat de STN er ook nu weer vol in om de belangen van de aangesloten STN-ondernemers direct en concreet te verdedigen waar mogelijk. Om dit te kunnen doen hopen we dat ook nu nog niet aangesloten ondernemers ons willen steunen. Tenslotte maakt ééndracht macht, ook richting Den Haag!

Lees meer
Protesteer tegen de boete van 1750 euro bij het ministerie!

9 juni 2014

Onlangs vielen bij veel taxiondernemers tot hun verbijstering een brief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) op de mat, waarin gedreigd werd met een boete van 1750 euro.

Deze boete zal bij controle na 1 juli a.s. gegeven worden aan elke taxiondernemer die niet aan kan aantonen dat hij vóór 1 juni 2014 een bestelling heeft gedaan voor een BCT bij één van de 2 overgebleven leveranciers. De derde leverancier die echter al geen bestellingen meer aannam, is begin juni failliet gegaan!

Duco Douwstra: “De hele gang van zaken betreffende de BCT is de afgelopen 18 jaar een groot drama geweest. Nu wil het ministerie kennelijk van het dossier af en denkt de BCT nu eindelijk af te kunnen dwingen terwijl er heel veel zaken door hen nog niet goed geregeld zijn. Een brief sturen die op 28 mei ontvangen wordt waarbij er gedreigd wordt met een hoge boete terwijl je dan nog reëel maar 1 dag hebt om te bestellen is natuurlijk absurd en de STN maakt daar ook uitdrukkelijk bezwaar tegen. De STN heeft al een brief getuurd naar het ministerie met haar talloze bezwaren. Nu echter de leden van de STN en andere taxi-ondernemers de dupe dreigen te worden van het zwalkende beleid van het ministerie willen wij ook graag concreet en individueel de ondernemers helpen.

Daarom heeft de STN een model antwoordbrief voor u als taxiondernemer opgeteld als reactie op de boetebrief die onlangs aan diverse ondernemers in de taxibranche is verstuurd. Als u die brief ook ontvangen heeft raden wij u dringend aan deze brief te downloaden van deze site en deze aan te passen op de aangegeven punten (datum, nummer en datum brief, en handtekening, naam en adres) en deze vervolgens aangetekend weg te sturen (klik hier voor modelbrief).”

Duco Douwstra vervolgt: “Omdat wij volgende week weer naar het ministerie gaan en druk bezig zijn om in Den Haag bij de Tweede Kamer voor onze bezwaren tegen de BCT draagvlak te krijgen, vragen wij u om ook nog een afschrift van de door u gestuurde protestbrief (met kopie van de brief van het ministerie) aan het ministerie te sturen naar de leden van de Tweede Kamer.Voor de Tweede Kamer kunt u het afschrift sturen naar: Tweede Kamer der Staten-Generaal, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag. Zo kunnen deze Kamerleden ook zien hoe onredelijk de werkwijze van het ministerie is en kunnen daar door hen ook aan de minister vragen gesteld worden. Wij willen de druk overal goed opvoeren!”

Lees meer
Afschaffing monopolie KIWA

14 maart 2014

Het monopolie van KIWA moet direct afgeschaft worden. De tarieven die KIWA van het ministerie van I en M mag rekenen aan de taxisector zijn absurd. Sinds KIWA de taken op mysterieuze wijze van IVW heeft overgenomen, zijn de prijzen skyhigh gegaan. In andere EU-landen zijn tarieven ruim drie keer zo goedkoop.

Er wordt nu ruim 135 euro gerekend voor een chauffeurspas, die technisch gelijk is aan een OV-chipkaart van enkele euro’s. Het wijzigen van een vennoot kost 1.000 euro: dat is slechts een kleine administratieve handeling. Het aanvragen van een taxi- ondernemersvergunning: 1500 euro. Een adreswijziging voor de taxivergunning: 135 euro.

Het private bedrijf Kiwa maakt grote woekerwinsten op de taxisector. Er dient een nieuwe aanbesteding te komen. Een andere mogelijkheid is om de markt om dergelijke papieren te vestrekken vrij te geven, zodat ieder bedrijf die aan de eisen voldoet kan concurreren met KIWA.

Lees meer
TX-keur: wat zegt het nu eigenlijk?

12 maart 2014

Wat is de meerwaarde van het huidige TX-Keur? Het wordt vaak verplicht gesteld door opdrachtgevers omdat dit het enige keurmerk is in de taxisector. Maar wat zegt het eigenlijk over de kwaliteit van een bedrijf dat aan de eisen voldoet. Het is tijd voor een open discussie over de nut en noodzaak van het huidige TX-Keur. TX-Keur heeft het knap ingeregeld, maar wel voor 90% ten behoeve van TX-Keur zelf. Dus de vraag is willen wij er vanaf? En zo ja hoe komen wij er vanaf?

Lees meer
de huidige BCT is achterhaald

12 maart 2014

Het valt te bezien of de huidige Boordcomputer Taxi haar doel zal bereiken: malafide taxichauffeurs van de weg krijgen en zorgen voor een gelijk speelveld op het gebied van belastingen. De huidige specificaties zijn namelijk inmiddels fors achterhaald: het is een ouderwets apparaat geworden. Het is tijd voor Boordcomputer Taxi 2.0 met een online registratiesysteem, in plaats van de huidige achterhaalde lokale opslag-technieken waar niemand iets aan heeft.

STN zal dit onderwerp kritisch volgen en waar nodig pleiten voor herziening van de BCT-wet. Daarbij telt alleen het belang van de gehele taxisector zelf.

ILT

Het was nooit de bedoeling dat de sector zelf financieel en administratief enorm zou moeten gaan investeren. En dat alleen maar om de werkzaamheden van de ILT en de belastingdienst makkelijker te maken. Maar met de kennis van nu draait het daar naar verwachting wel op uit. Want een goed functionerend apparaat zijn wij nog nergens tegengekomen.

Lees meer
Afschaffing van de rij- en rusttijdenwet.

12 februari 2014

Het uiteindelijke doel van STN is om de gehele rij- en rusttijdenwet af te schaffen. STN vindt namelijk dat het nut en de noodzaak van deze wet de afgelopen 30 jaar nooit zijn aangetoond. Door het lekke controlesysteem was de controle ook nagenoeg onmogelijk, problemen leverde dit echter nooit op. De onzin van het bestaan van deze wet is ons inziens daarmee voldoende aangetoond. 

Indien door politieke halsstarrigheid afschaffing niet mogelijk blijkt, dan gaan we voor een verregaande versimpeling van deze regelgeving, zoals deze jaren geleden middels een motie (motie De Mos) al is aangenomen in de Tweede Kamer. Sindsdien is daar echter niets mee gebeurd.

Het is nooit bewezen dat de verkeersveiligheid toeneemt door de rij- en rusttijdenwet. Tegelijkertijd zorgt het wel voor een onevenredig grote administratieve belasting bij taxibedrijven en -chauffeurs. Elders in de EU bestaan dergelijke regels niet eens voor de taxibranche. Voor loondienstchauffeurs zijn de arbeidstijden voldoende geregeld in de CAO. ZZP-ers moeten zelf hun tijden kunnen bepalen, met na maximaal 6 rijden, verplicht 24 uur rust.

Lees meer
STN: de nieuwe belangenbehartiger!

9 januari 2014

Stichting Taxibelangen Nederland is de nieuwe belangenbehartiger voor de taxisector. Dit is uw laatste kans om gezamenlijk een vuist te maken, tegen het jarenlange onrecht dat ons steeds weer wordt aangedaan. Er moet een einde komen aan de politieke willekeur waarmee de taxibranche dagelijks en steeds opnieuw wordt geterroriseerd. Zoals deregulering en dan weer TTO, BCT, TX-Keur, wachttijd uit en weer in de meter, printerverplichting, aanbestedingen, onwerkbare CAO’s en noem maar op.

Onze speerpunten zijn:

  • Afschaffing van monopolie KIWA
  • Afschaffing van de rij- en rusttijdenwet
  • Boordcomputer Taxi
  • TX-Keur: wat zegt het nou eigenlijk?

Om deze vier speerpunten voor elkaar te krijgen is het tijd voor een nieuw geluid. Het KNV als huidige vertegenwoordiging van de taxisector is en blijft noodzakelijk voor het overleg met bonden, overheid enz. Maar soms is ook een harde opstelling nodig (desnoods met de vuist op tafel) om de belangen van de gehele taxisector te verdedigen. Vooral op de punten waar de overheid zich halsstarrig en onredelijk opstelt. De taxisector is als meer dan genoeg geterroriseerd met onzinnige en onredelijke wetten en regelgevingen. Ons geduld is op, we laten ons niet langer meer de les lezen.

Achtergrond STN

De STN wil ervoor zorgen dat taxibedrijven hun bestaansrecht houden. Want in de harde wereld van aanbestedingen treedt steeds meer schaalvergroting op in de taxibranche. Goede lokale taxibedrijven worden ondergesneeuwd door de grote jongens. Zij hebben alleen nog maar een kans als onderaannemer, waarbij alle macht bij de grote hoofdaannemers ligt.

De belangen van de lokale ondernemers in het contractvervoer worden op dit moment bij sommige dossiers niet, of onvoldoende behartigd. De grote taxibedrijven hebben een belangrijke stem in de standpunten. Kleine lokale taxibedrijven en professionele zzp-taxichauffeurs zijn vaak geen lid van een branchevereniging, zodat zij geen enkele vertegenwoordiging hebben in de besluitvorming.

Overleg

STN gaat beslist niet concurreren met KNV Taxi. KNV is en blijft belangrijk voor diplomatiek  overleg. Maar STN vindt met velen, dat het tijd is voor een hardere opstelling. STN zal zoveel mogelijk samenwerking zoeken met het KNV. STN zal indien nodig veel lawaai maken in Den Haag om de belangen van de gehele taxisector te verdedigen. Standpunten worden op democratische wijze bepaald en aangedragen door alle leden. U deponeert uw problemen en STN onderzoekt of zij deze op kunnen lossen, eendracht maakt macht.

Naast het vertegenwoordigen van de taxibelangen in de politiek, zal STN taxiondernemers ondersteunen bij het uitoefenen van hun vak. Bijvoorbeeld door via een helpdesk te ondersteunen bij praktische ondernemersvragen, aanbestedingen (zowel bij het schrijven van een bestek als juridisch bij een rechtszaak). STN levert kennis en know-how. Dat kan bijvoorbeeld door een eigen tenderteam of helpdesk.

Voor het maatschappelijk speelveld is het belangrijk dat lokale taxibedrijven een gezond bestaansrecht hebben. Als alle contracten naar grote partijen gaan, betekent dat een verregaande kaalslag in de provincies. Want veel lokale bedrijven moeten dan hun deuren sluiten. Het zal dan buiten kantoortijden moeilijk zijn een taxi te bestellen, zodat er niet eens meer een aanbod is voor mensen die ’s avonds een taxi nodig hebben.

Lees meer