Laatste nieuws

RIVM Richtlijnen voor Noodzakelijk zittend vervoer

14 april 2020

Op de site van het RIVM staan ook een aantal richtlijnen aangegeven voor het zogenaamde Noodzakelijk Zittend Vervoer. Dit document geeft een uitgebreid overzicht wat wat er allemaal gedaan zou moeten worden om het vervoer zo veilig mogelijk voor chauffeur en passagier uit te kunnen voeren.

Dit document kunt u vinden door deze link te volgen.

Lees meer
Veilig en verantwoord taxi- en zorgvervoer

14 april 2020

De Rijksoverheid heeft een protocol uitgebracht waarin een aantal regels en aanbevelingen vastgelegd zijn om een zo veilig mogelijk zorgevervoer en regulier taxivervoer aan te bieden gedurende de periode dat we geconfronteerd blijven met het COVID-19 (Corona)virus.

Volg de link naar het document van de overheid.

 

 

Lees meer

Al ons nieuws

STN eist duidelijkheid over kosten zinloze BCT-update!

1 juni 2016

 

Opnieuw nadert er een deadline voor de BCT en wederom gaat deze niet gehaald worden. Het is nu eind mei, en de vanaf 1 juli verplichte update is er nog steeds niet. Geen van de drie fabrikanten heeft de software klaar, terwijl alle verkochte BCT’s een upgrade moeten krijgen. Het overgrote deel van de apparaten zal daarvoor speciaal naar de werkplaats moeten. Wie de kosten voor de uitvoering van de update zal dragen, is niet bekend. Wat echter wel bekend is, is dat de overheid vanaf 1 juli zal gaan handhaven op de aanwezigheid en het gebruik van de BCT. Dit is schandalig. STN zal er de komende tijd alles aan doen om de handhaving uit te stellen en ervoor te zorgen dat de kosten van de update niet voor rekening van de taxiondernemer komen. De mogelijkheden voor een proefproces om dit af te kunnen dwingen, worden momenteel bekeken.

 

Zinloze update
De geplande update is zinloos. De update zorgt ervoor dat de BCT voldoet aan de per 1 april 2015 door het ministerie van I&M opnieuw vastgestelde specificaties. Deze zijn aangepast, omdat bleek dat men met het bestaande apparaat niet uit de voeten kon. De gestelde doelstellingen werden namelijk niet bereikt. Wat was het voornaamste probleem? De overheid zelf bleek niet in staat de BCT uit te lezen en overweg te kunnen met de data. Voor taxiondernemers heeft de update echter geen enkele meerwaarde. Met de bestaande apparaten worden de doelstellingen weliswaar niet bereikt, maar dat zal ook niet gebeuren nadat er een update heeft plaatsgevonden. STN pleit dan ook voor een werkbare oplossing waarbij serieus gekeken wordt naar een alternatief voor de in beton gegoten BCT. Er zijn tal van technische oplossingen mogelijk, zowel via apps als via bestaande apparatuur in de auto’s, waarmee de doelstellingen wel gehaald kunnen worden.

 

Totale onduidelijkheid
Wie de update moet gaan betalen, is niet bekend. Of de update 50 euro of 500 euro kost evenmin. De BCT-fabrikanten hebben vanuit het ministerie subsidie gehad om de update te ontwikkelen, maar zij geven niet thuis. Ook het ministerie van I&M laat STN desgevraagd weten de antwoorden niet te hebben. Zelfs wanneer we de update kunnen verwachten weet niet niemand. De IL&T geeft in hun berichtgeving enkel aan dat er een BCT aanwezig moet zijn “met de meest recente en beschikbare software-update”.
We kunnen dan ook niet anders dan constateren dat de duidelijkheid waarop elke taxiondernemer zit te wachten, er ook nu weer niet is. Over iets meer dan vier weken is het al 1 juli, en nog geen enkel apparaat is geüpdatet. Vanaf dan wordt er gehandhaafd. Het kan toch niet zo zijn dat op dit moment niemand iets weet?

 
Kosten
Indien wij als ondernemers deze update volledig moeten betalen, is dit de wereld op zijn kop. Wij dragen dan de kosten voor een update van een apparaat waar we nooit om gevraagd hebben. Is het een probleem van de ondernemer dat de overheid haar zelfverzonnen apparaat niet kan uitlezen? Waren daarvoor geen andere oplossingen denkbaar?

 

Dertigduizend BCT’s updaten
Het overgrote gedeelte van de dertigduizend geactiveerde BCT’s kan enkel in de werkplaats worden bijgewerkt. Dit is ook logisch: de voorgeschreven specificaties stonden online updates in eerste instantie niet toe. Zelfs een kind van tien begrijpt dat dit nooit haalbaar is in enkele weken tijd, gesteld dat de update snel beschikbaar komt.

 
Daarom: actie!
STN pleit al sinds haar oprichting voor een compleet andere aanpak rondom de BCT. Het debacle duurt maar voort, en weer staan wij als ondernemers voor het blok. We pikken dit niet langer! We blijven strijden tegen de BCT in haar huidige vorm, en de komende weken zullen wij alles op alles zetten om de handhaving uitgesteld te krijgen en de kosten van de update voor rekening van de overheid of fabrikanten te laten komen. Wij gaan in ieder geval niet betalen! En desnoods dwingen wij dat via de rechter af.

Onderaan dit bericht kunt u de brief downloaden die momenteel door de ILT naar de taxi-ondernemers wordt verzonden.

 

Uw collega-ondernemers in het bestuur van Stichting Taxibelangen Nederland

Brief ILT: Handhaving Boordcomputer Taxi

Lees meer
Gezellige en informatieve STN-bijeenkomst 11 mei jl.

19 mei 2016

sfeerimpressie taxi bijeenkomst

Vorige week woensdag stond dan eindelijk de allereerste STN-bijeenkomst op het programma. Om 2 uur was bijna iedereen binnen en zijn we na een welkomstwoord van voorzitter Paul Dijkhuizen overgegaan tot het programma. De opzet hiervoor was om op kleinschalige en persoonlijke wijze het bestuur en de aanwezige ondernemers te laten discussiëren over de standpunten waar STN zich voor inzet.

Positief was dat een aantal ondernemers toch nog ruimte zagen tot groei van hun onderneming, ondanks de lastige marktomstandigheden (aanbestedingen, BCT etc.). Het was erg nuttig om gezamenlijk te discussiëren over de verschillende onderwerpen. Elke ondernemer heeft zijn eigen kennis en ervaring. Door dit te delen, help je elkaar verder.

Het kon niet anders dan dat de BCT het voornaamste onderwerp van gesprek was. De meeste ondernemers die aanwezig waren, gaven nog steeds aan weinig vertrouwen in het product te hebben. Vervolgens werd besproken wat STN de laatste tijd allemaal ondernomen heeft op dit onderwerp en wat de actuele stand van zaken is. Vanuit STN is er de afgelopen tijd regelmatig contact geweest met beleidsmensen van het ministerie. Wij proberen zo om opheldering te vragen en vooral duidelijkheid te krijgen over de stand van zaken.

Zo wordt per 1 juli as. de update voor de BCT verplicht, maar is er tot op heden nog geen enkele BCT geüpdatet. En stel dat de updates voor 1 juli beschikbaar komen: hoe wil men gaan handhaven als er niet eens redelijkerwijs de kans wordt gegeven om de BCT bij te werken? Tot onze verbazing geeft men bij het ministerie echter aan zelf ook niet te weten hoe het precies zit…

Mochten we duidelijke antwoorden krijgen op de vragen die wij aan het ministerie hebben voorgelegd, dan krijgt u dit uiteraard direct te horen. Vanuit de ondernemers kwam ook vooral de vraag om voor duidelijkheid te zorgen via de website, omdat veel taxi-ondernemers nauwelijks nog een idee hebben van wat nu precies de bedoeling is. Uiteraard proberen wij bovenstaande vragen beantwoord te krijgen en houden we u overal van op de hoogte. Houd de website dus nauwlettend in de gaten!

Verder is er in het kader van de Taxiwet-evaluatie gesproken over een veelvoud aan onderwerpen waaronder de verplichting tot rijden onder een blauw kenteken en het “vrijwilligersvervoer”. Vanuit STN proberen wij op zoveel mogelijk manieren (waaronder via zogeheten internetconsultaties, maar ook via contacten bij het ministerie en in de politiek) aan te geven hoe de STN-ondernemers hier tegenaan kijken. Vaak is er ook voor u als ondernemer een mogelijkheid om rechtstreeks te reageren op voorgenomen wetgeving. In de bijeenkomst kwam naar voren dat veel ondernemers ook graag willen reageren, maar niet te weten hoe dat dan werkt. Als er binnenkort opnieuw gelegenheid voor ondernemers is om over (voorgenomen) regelgeving mee te praten, dan zullen we daartoe uiteraard (net als we eerder gedaan hebben) een oproep op de website plaatsen.

Tot slot kwamen we te spreken over KIWA. Sinds enige tijd mogen we aanschuiven bij de gesprekken waarin de tarieven behandeld worden. Helaas wordt in deze gesprekken geen enkele opheldering verschaft over de achtergrond van de enorme bedragen die taxiondernemers dienen te betalen. We kunnen in ieder geval concluderen dat het onderwerp ook in de Tweede Kamer opnieuw op de agenda is gekomen. Dat wil zeggen: de hoogte van het bedrag dat de ondernemingsvergunning kost, staat ter discussie. De staatssecretaris zal hierover waarschijnlijk in de tweede helft van het jaar meer mededelingen doen.

In de bijeenkomst kwam ook naar voren dat er voor STN een belangrijke rol is weggelegd in duidelijke communicatie richting ondernemers. Er is veel behoefte aan duidelijkheid, met name over wet- en reg

elgeving. Dat verandert immers in een sneltreinvaart en er zijn maar weinig mensen die precies weten hoe het zit. Uiteraard nemen wij dit ter harte, en zullen proberen zoveel mogelijk via de website en de nieuwsbrief te communiceren.

De middag werd afgesloten op het terras met een borrel en een hapje, waarna op informele wijze nog verder werd gediscussieerd. Het bestuur wil graag wil graag bij dezen de aanwezige ondernemers bedanken voor hun komst en ziet nu al uit naar een volgende bijeenkomst!

Was u niet op de bijeenkomst, maar wilt u wel laten weten wat u vindt van STN? Dan kunt u dit uiteraard altijd laten via de mail: info@taxibelangen.nl. Elke suggestie wordt serieus bekeken.

 

Lees meer
Woord van het bestuur: Rex Urban over de BCT.

9 mei 2016

Beste ondernemers,

 

U kunt het zich misschien niet helemaal herinneren, maar de BCT was als plan al voorgenomen door Verkeer en Waterstaat in 2000. Het is dan ook een schande dat een overheidsplan dat al zolang is voorgenomen, nog steeds zo’n klucht is. Automatiseren is prima, uitstekend zelfs: ook wij taxiondernemers moeten innoveren.  Zoals jullie allen weten kleven er echter grote nadelen aan het huidige BCT-project. Mijn inziens komt dit voort uit 2 oorzaken, ten eerste heeft de overheid onvoldoende rekening gehouden met de wensen van taxiondernemers, ten tweede geschiedt de uiteindelijke uitvoering van het project op zijn zachtst gezegd ‘nogal amateuristisch’.

De taximeter, door veel ondernemers nog steeds gebruikt al dan niet gekoppeld, heeft jarenlang zijn nut bewezen. Problematisch is echter dat het taxivervoer in de loop der jaren is veranderd. Vroeger was er overwegend straatvervoer, tegenwoordig is 80% van het vervoer ‘besteld’.  Bij verandering hoort ook automatisering. Gedurende enige tijd (na de jaren 2000) liep de Nederlandse taxibranche voorop in dat proces, een nieuwe vorm van automatisering was immers vereist want de taximeter in haar oude gedaante voldeed niet meer. Vervolgens kwam echter een oud idee uit de koker van V&W weer in beeld: de taxiboordcomputer.

Wat zijn de huidige problemen dan met deze BCT? Talloze mijn inziens. Allereerst bloedt mijn automatiseringshart nu blijkt dat de BCT voor het merendeel gebaseerd is op techniek uit 2000. Wat zegt u, 2000?! Ja, uit 2000, toen werd immers het rapport BCT geschreven en de overheid is hier tot op heden nauwelijks op teruggekomen.  Dat wordt ook duidelijk wanneer men beseft dat wat de huidige BCT op dit moment kan (of moet kunnen), feitelijk allemaal gedaan zou kunnen worden door een app. Daarnaast zijn de meeste doelstellingen die ten grondslag lagen aan de BCT niet gehaald.  Ik zal u er enkele noemen, die u gewoon kunt vinden in de rapporten van I&M.

  • De kosten zouden tussen 500 en 1000 euro moeten liggen (bedrag ligt nu al 500 euro hoger, terwijl men waarschijnlijk ook nog updates moet aanschaffen).
  • BCT zou moeten zorgen voor vereenvoudigde boekhouding: maar door problemen met invoeren/uitlezen is dit lang niet altijd het geval
  • BCT kan nog steeds niet uitgelezen worden door ILT.
  • Om BCT juist te bedienen heb je een boekhouder nodig: hoezo is dit makkelijker werken voor taxiondernemers?!
  • Gegevens kunnen, eenmaal ingevoerd, niet meer gewijzigd worden in de BCT.
  • Het systeem is fraudegevoelig, hoezo betrouwbaarheid voor de overheid? Het is vrij eenvoudig om verkeerde gegevens in het systeem in te voeren.
  • Online updaten is niet mogelijk, want deze voorziening zit doodeenvoudig (meestal) niet in het product. Even updaten?! U zult met al uw voertuigen langs de fabrikant moeten.

Er zijn nog talloze andere bezwaren op te noemen. Toch zijn er ondernemers die de BCT wél een uitkomst vinden. En dat begrijp ik ook een klein beetje: als het ding inderdaad zou doen wat het beloofde dan is het een aanwinst, daarnaast horen wij als veelgebruikt argument dat de BCT nu door haar hoge aanschafwaarde als drempel  werkt voor toetreders in de taxibranche.

Ik denk alleen dat de BCT nog niet lang niet doet wat ze beloofd heeft, en daarnaast niet als drempel bedoeld is. Tot slot is ze door de techniek nu al ruimschoots achterhaald: daar heeft de luis in de pels Uber, het ministerie al scherp op gewezen. Taxicontrole in de ons omringende landen is daarnaast wel betaalbaar en daarnaast betrouwbaar. Daarbij heb ik op het moment ook grote problemen met het punt van de afgegeven garantie op de al geleverde BCT: de vereiste update zou toch binnen zo’n garantie moeten vallen? Daarnaast is een garantietermijn van een jaar, afgegeven door de meeste fabrikanten, een lachertje voor een product van pak hem beet 1500 euro. Dit zijn dan ook zaken waar ik als bestuurslid van STN bovenop probeer te zitten.

Huidige status van wet/regelgeving.

Enfin, ik schrijf u dit artikel ook om u te informeren hoe het tot op heden staat met de BCT. Op het moment heeft u naar de letter van de wet al de verplichting om een BCT te hebben in elk van uw taxi’s.  Omdat de BCT echter lang op zich heeft laten wachten, geldt er tot 1 juli een gedoogbeleid: er zal nog niet handhavend opgetreden worden wanneer u geen BCT heeft, dus u hoeft nog geen boete te betalen. Die datum nadert snel. Als STN zijnde hebben we herhaaldelijk erop gehamerd bij alle instanties dat de BCT in haar huidige gedaante niet voldoet en dat de wet op zijn minst moet worden uitgesteld zo niet zelf geheel zou moeten verdwijnen, maar de instanties lijken daar tot op heden lak aan te hebben. U kunt dus verwachten dat er vanaf 1 juli ook daadwerkelijk handhavend opgetreden gaat worden. Tegelijkertijd is bekend dat de update, die de BCT nu eindelijk taxiwaardig zou moeten maken, beschikbaar zal zijn op 30 juni.

 

Dit levert ook ons, het bestuur van STN, een hoop onduidelijkheid op. Want een volledig functionerende BCT is er pas vanaf 30 juni, voor deze datum is slechts een gedeeltelijk functionerende beschikbaar (het is overigens maar de vraag of de BCT na deze update het echt ‘helemaal’ doet). Maar de update zal ongetwijfeld weer geld kosten, veel ondernemers zullen daarom uit financiële overwegingen liever pas na 30 juni een complete BCT willen laten inbouwen. Het lijkt echter dat we dan de pineut zijn (ik zelf heb ze ook nog niet aangeschaft), omdat er vanaf 1 juli al gehandhaafd gaat worden.  Verder kregen wij daarnaast al de melding van een ondernemer die meldde dat ILT hem wist te vertellen dat vanaf 2017 de BCT geëvalueerd zou gaan worden, en waarschijnlijk daarna weer afgekeurd wordt(!). Dit zou natuurlijk de arrogantie ten top zijn. Als men dit al weet, stel de wet dan uit, of veeg de BCT-verplichting helemaal van tafel!

 

Voor nu hebben wij het ministerie om opheldering gevraagd en wachten wij op een antwoord. Zowel over de overlappingtermijn tussen de update en het handhaven, als de melding dat de BCT waarschijnlijk in 2017 al weer terzijde wordt geschoven. Het is afwachten wat dan weer uit de hoge hoed zal worden getoverd, maar mijn verwachting is dat er dan een app (of meerdere) zal worden geïntroduceerd die hetzelfde kan als de BCT zou moeten.  Zodra wij meer weten, zal dit uiteraard op de site gepubliceerd worden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Rex Urban

 

Lees meer
Ervaringen van een ex-Uber chauffeur.

9 mei 2016

Onderstaande brief kreeg het STN-secretariaat toegestuurd van een taxiondernemer uit de hoofdstad, tevens voormalig chauffeur bij Uber, waarvan de naam bij het secretariaat bekend is.

Ervaringen van een ex Uber chauffeur.

Uber is gestart door een aantal grote Amerikaanse banken en Google in 2009 in San Francisco, en is zoals u welbekend is een APP om een taxi te bestellen.Google is geïnteresseerd in de ritten van Uber omdat ze dan inzicht hebben waar de Uber klanten naar toe gaan waardoor Google advertenties kan afstemmen op iedere individuele klant.

In Amsterdam is Uber gestart in december 2012: De klant maakt een account bij Uber met hun creditcard en besteld een Uber via een app (wereldwijd te gebruiken) op je smartphone. Een luxe schone taxi zonder daklicht, met flesjes water, chauffeur in kostuum vervoert de klant, deze betaald niet in auto, stapt in stapt uit. (de betaling gaat via Uber, door Uber is de fooi dan ook verdwenen).

De prijs ligt iets hoger dan de taximarkt, echter de chauffeur moet 20% afdragen per rit.(voorbeeld meterbedrag is €16,20, op de IPhone van Uber staat €18,00 (€3,60 voor Uber, €14,40 voor de chauffeur). Tot zover kon ik hier mee leven.

Uber heeft eerst de limousine bedrijven met directiechauffeurs van Amsterdam en omstreken benaderd om stand-by te staan voor de opzet van Uber. Deze bedrijven kregen 1500,00 per week per auto per chauffeur. De groei ging dan ook zeer snel, alle 130 losse auto’s in Amsterdam, in de catogorie lux (Mercedes S, Audi A8 en BMW 7) melden zich dan ook op het kantoor in Amsterdam van Uber op de Barbara Strozzilaan bij M. en N. .Deze auto’s  zaten ook in mum van tijd vol, wie wil dat niet voor een taxiprijs een limo met chauffeur.

Vanaf augustus 2013 mocht ik ook meedoen in de categorie black (Mercedes E, Audi A6 en BMW 5 voor €1,90 per km) iets goedkoper dan LUX(2,20 per km). Het was voor ons dan ook een leuke aanvulling als je tijd had (in het begin twee ritten per dag, later 4 ritten per dag, moet er wel bij zeggen 90% = stadswerk). Er was een vast tarief voor ons, dit was van Amsterdam centrum naar Schiphol voor €45,00, €9,00 voor Uber, €36,00 voor de chauffeur, hier kon ik nog mee leven.

We werden getrakteerd met luxe lunches op mooie locaties onder andere bij de Porsch dealer voor overleg tussen Uber en de chauffeurs. Kregen aanbiedingen bij OGER voor kostuums, een waspas van Loogman met extra kortingen. We werden gepaaid!

Hoe komt Uber aan haar klanten? Ze heeft een waanzinnig goede marketingafdeling, en een sterke boodschap: wie wil dat nou niet? Een Limo met chauffeur in kostuum en flesjes water voor een taxiprijs. Uber kreeg dan ook vanzelfsprekend goede recensies in de pers omdat wij het werk perfect uitvoerden, anders ging onze rating naar beneden.

Zij hebben mensen in dienst die vele bedrijven langs gaan om Uber klant te maken en geven dan 1 of 2 ritten cadeau. Heeft een advocaten kantoor een feest dan sponsort Uber dit feest:  iedereen krijgt twee ritten gratis, de advocaten zijn uiteraard overtuigd, en bestellen vervolgens alleen nog maar Uber. Hockey feesten, Amsterdam Dance Event, Quote 500, Playboy, enz. enz , het zit allemaal in de zak bij Uber.

Vervolgens kwam het eerste kwartaal van 2014: Ieder jaar weten alle chauffeurs van Amsterdam dat dit een slappe periode is, echter M. en N. van Uber weten dit niet, en redeneerden: de omzetten van Uber worden lager, onze bonussen dus ook! Zonder overleg met de chauffeurs werden de prijzen met 12% verlaagd, maar Uber bleef 20% commissie graaien!

Voor ons gevoel klopte er dan ook niets meer:, bijvoorbeeld het ritje van €16,20 is geen €18,00 meer maar €14,00 min 20% commissie voor Uber €2,80, chauffeur krijgt €11,20. Ik vind het dan ook niet meer fijn dat een klant nog even een gratis flesje water meeneemt.

Vervolgens hoor ik ook chauffeurs in Lux klagen door de komst van Black. Deze gaan, door een verminderd rittenaanbod ook inloggen op Uber Black, zij doen nu dan ook de ritjes in hun mooie luxe wagens voor €1,90 per km. De limousinebedrijven zijn ondertussen afgehaakt.

Volgende ervaring: net voor de tariefverlaging kreeg ik een Uber rit van Amsterdam naar Rotterdam (daar begint nu ook de ellende, doe er niet aan mee). Mijn kastje zegt €120,00, Ik denk:  dat kan niet,  het is 72 km maal 1,90 plus €5,00 dat moet 141,80 zijn?!  Direct daarop stuur ik een mail naar Uber, bellen met Marco gaat moeilijk. Hij antwoordt dat ik er voor nu €20,00 bij krijg, maar in de nabije toekomst gaan de  vaste prijzen naar beneden: Rotterdam(€120,00), Utrecht(€80,00) en Den Haag(€80,00). Dat klinkt leuk voor de klant en Uber (20% commissie).  Maar jij mag het uitvoeren! Met die prijzen is dat voor de helft, doe het dan ook niet! Uber is voor iedereen een gevaar, ook voor de luxe taxibedrijven!

Vervolgens begon Uber de UBER X variant te pushen, voor nog goedkopere taxi’s. De slechtste auto’s en chauffeurs uit Amsterdam, die niet in aanmerking komen voor een TTO,  melden zich massaal aan om hier gebruik van te maken. Uber blij: want die hebben een grote vloot  die heel populair is omdat ze zo goedkoop zijn, en tegelijkertijd blijven ze 20% graaien.

Je voelt de bui al hangen, het is een kwestie van tijd. Er is veel vraag voor Uber X, Iedereen wil immers goedkoop, dus Black en Lux gaan ook maar inloggen op Uber X.  Op deze manier kunnen wij nooit meer mooie auto’s bestellen en hooguit nog 10 jaar doorrijden. Over die 10 jaar rijden wij tegen de laagst mogelijke prijzen,  en Uber lacht, die heeft immers  de hele markt en 20% commissie!

Het is hetzelfde als Groupon en Booking.com, zij bepalen de prijs! En zorgen er als eerst voor dat zij hun 20% commissie pakken. Dit weten vele klanten niet. Tot slot kwam de laatste druppel die mijn emmer deed overlopen: een collega had een klant uit San Francisco (daar is de Amerikaanse geldwolf met bonusstructuur begonnen) en zei dat alle taxi’s en limousines spotgoedkoop zijn geworden door Uber!

Uber meet dat ze contractvervoer doen, maar dit is het niet! Uber is een taxicentrale via een app! Alleen voldoen ze niet aan de taxiregels uit Nederland! Bestaan er eindelijk TTO, wordt dit vervolgens wél toegestaan?!

Willen we dat?

Ik verzoek jullie dan ook om te kijken naar Londen, daar moeten de Uber klanten 45 minuten wachten waardoor het geen succes is! Gelukkig bestaan er ook overheden in de EU met verstand: in Berlijn en Brussel is Uber verboden, nu hopelijk in zijn totaliteit ook in Nederland.

Wij kunnen nog iets doen door massaal het kastje terug te brengen. Laat Uber een prijsvechter zijn met slechte chauffeurs en slechte auto’s!  Dan krijgen we de Uber- klanten net zo hard weer terug!

Het voelt voor mij goed om dit gedaan te hebben, onlangs een taxiritje gedaan voor €16,20 kreeg €18,00, ik rij nooit meer voor Uber.

Met vriendelijke groet,

Een ex-uber chauffeur.

Lees meer
Reageren op de vrijwilligersvergoeding personenvervoer!

6 april 2016

Lees meer
Save the date! Op 11 mei as. STN bijeenkomst!

6 april 2016

Hierbij roepen we u op om woensdag 11 mei aanstaande in uw agenda vrij te houden voor een STN bijeenkomst! Er staat u een interessant programma te wachten, en uiteraard is ook er ook voldoende gelegenheid om kennis te maken en bij te praten met het bestuur en collega’s. Meer nieuws hierover zal uiteraard tijdig via de mail/website bekend gemaakt worden, dus houd uw mail in de gaten!

Lees meer
Transitievergoeding ‘LIGHT’

30 maart 2016

Veel ondernemers houden hun werknemers die al langere tijd in dienst zijn, ondanks een structureel verlies, maar in dienst omdat zij bang zijn een transitievergoeding te moeten betalen bij ontslag. Ze vrezen namelijk dat deze vergoeding de definitieve doodsteek kan zijn voor het bedrijf. In beginsel bent u bij ontslag altijd verplicht een transitievergoeding te betalen, een enkele uitzondering daar gelaten. In navolging op het vorige nieuwsbericht over het bedrijfseconomisch ontslag, een stukje over de transitievergoeding.

Vroeger kozen kleinere werkgevers vaak voor de UWV-procedure om personeel te ontslaan: hoewel de procedure langzaam was, was de procedure ook goedkoop. Het UWV kon namelijk geen vergoeding opleggen. Met de transitievergoeding is dit veranderd: de vergoeding is nu wettelijk vastgelegd en daar valt in beginsel niet aan te ontkomen. Hoewel de vergoeding lager uitvalt dan de vroeger gehanteerde kantonrechterformele (die het UWV dus niet mocht opleggen), valt ook de transitievergoeding bij langlopende dienstverbanden hoog uit.

Er is echter een mogelijkheid om onder een torenhoge transitievergoeding uit te komen wanneer uw bedrijf financieel in zwaar weer verkeerd. Om kleinere werknemers in die situatie enigszins tegemoet te komen, geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2020. Deze regeling kan worden gezien als een transitievergoeding ‘light’. Bij een dergelijke transitievergoeding, is deze alleen verschuldigd aan werknemers over de periode vanaf 1 mei 2013 in plaats van de daadwerkelijke indienstredingsdatum die veel langer kan zijn. Hiervoor zijn wel een aantal criteria waaraan u dient te voldoen, en de toestemming hiervoor dient u van het UWV te krijgen. U dient hiervoor een juridisch gemotiveerde aanvraag in te dienen bij het UWV, het is daarom geen sinecure om juridische bijstand in te roepen.

Kort samengevat komen de criteria erop neer dat u al langere tijd verlies moet lijden en dat u niet meer dan 25 werknemers in dienst mag hebben. Dit kan u al gauw (bij een dienstverband van langer dan 20 jaar) meer dan 20 duizend euro schelen. Een korte rekensom: chauffeurs boven de 50, hebben over ieder half jaar dat zij in dienst bij u zijn, recht op een 1/4e maandsalaris. Uitgaande van een brutosalaris van 2400 euro, is dat dus 1200 euro per jaar, over ieder jaar dat zij na hun 50e bij u in dienst waren. Komt u in aanmerking voor de gematigde transitievergoeding, dan hoeft u slechts een vergoeding te betalen vanaf de periode van 1 mei 2013: dat kan dus tientallen jaren aan vergoeding schelen.

Heeft u na het lezen van dit verhaal nog verdere vragen? Neem contact op met het secretariaat: 010-2819192. Of mail naar info@taxibelangen.nl

Lees meer
Ontslag omdat het niet anders kan: het bedrijfseconomisch ontslag via het UWV.

25 maart 2016

Over iets minder dan anderhalve maand staat mei alweer voor de deur. Een maand die voor veel ondernemers de definitieve nagel aan de doodskist kan zijn: het vakantiegeld moet weer uitbetaald worden. Voor diegenen die het jaar al moeilijk doorkwamen is dit wellicht het laatste zetje. Veel ondernemers zijn gedwongen om werknemers te ontslaan door te hoge loonkosten en een tekort aan opdrachten om de werknemer bezig te houden. Dit resulteert in een verlieslijdend bedrijf. 

 

STN is allerminst een voorstander van het rücksichtslos ontslaan van werknemers, maar wij willen u wel graag informeren over de mogelijkheden daartoe. We kregen dan ook via het secretariaat laatst een vraag binnen van een ondernemer, die zich afvroeg of het mogelijk was om een deel van zijn personeel te ontslaan. Dit personeel was al langere tijd in dienst. Tot een jaar terug was er ook geen probleem met hun dienstverband. Tot in korte tijd een aantal grotere opdrachten voor het bedrijf wegvielen en de ondernemer dus ineens chauffeurs in dienst had waarvoor hij geen werk had. Wat nu?

 

Via het secretariaat is deze ondernemer een procedure gestart bij het UWV. Hoewel menig taxiondernemer denkt dat het niet mogelijk is om van werknemers met een lang dienstverband af te komen, is dit wel zo. Dit is erg vervelend en triest, maar soms moet dit nu eenmaal, anders gaat de hele zaak failliet en daar zit u  al helemaal niet op te wachten. Soms moet je snoeien in een boom om hem in leven te houden.

 

Bij de procedure van het UWV moet u een aantal dingen aantonen, die er in het kort op neer komen dat u voor een doelmatige bedrijfsvoering van uw onderneming genoodzaakt bent om een deel van uw personeel te ontslaan. Dit moet daarnaast komen door een teruggelopen beschikbare arbeidsomvang (de werkgelegenheid binnen uw bedrijf). Daarbij moet u duidelijk maken dat er geen andere functie is voor het personeel binnen uw bedrijf.  De betreffende ondernemer kreeg in ieder geval een ontslagvergunning, hij moest daarbij wel een transitievergoeding betalen (waarover later een stukje volgt).

 

Dit is een globale en erg summiere samenvatting van wat u bij het UWV moet aantonen. U dient dit alles namelijk uitgebreid te documenteren en te motiveren.  Via het secretariaat hebben we mensen in contact gebracht met juristen die thuis zijn in deze procedure. Zit u in een soortgelijke situatie? Neem contact op met het STN-secretariaat (010-2819192).

 

 

 

 

Lees meer