Samen voor de taxibranche.

Welkom op de site van Stichting Taxibelangen Nederland, de belangenbehartiger voor álle taxiondernemers, groot of klein, in Nederland. Wij staan voor een beter ondernemersklimaat voor taxiondernemers en willen, samen met U, een vuist maken om daadwerkelijk op te komen voor de belangen van iedere taxiondernemer. Dat doen wij door heel kritisch te kijken en te communiceren, naar zowel de overheid als andere organisaties die ons betreft de belangen van taxiondernemers schaden. Ons bestuur, voor het merendeel bestaande uit ondernemers uit de praktijk, treedt daarom veelvuldig in overleg met allerlei instanties. Geïnteresseerd? Meldt u zich dan aan en steun ons!

Laatste nieuws

Bekijk al het nieuws
Zienswijze nr. 4 van de STN op de Lockdown van 14 december 2020

16 december 2020

De taxiondernemer staat nog steeds in de kou! In onze zienswijze van 26 oktober hebben wij gepleit voor TOZO zonder partner- en vermogenstoets (zoals bij TOZO-1) voor ondernemers. Helaas is deze suggestie niet opgepakt. Eerlijk gezegd hadden wij gehoopt dat de situatie rond de ...

Lees meer
Zienswijze van de STN op het steunpakket 3.0 en de tweede Corona golf

28 oktober 2020

Op 25 mei heeft de Stichting Taxibelangen Nederland haar zienswijze gegeven op de 2e ronde van het Steunpakket. Inmiddels is er, zoals verwacht, een 3e ronde van het Steunpakket. Deze is inmiddels ingehaald door de harde realiteit van de, eveneens verwachte, tweede golf van ...

Lees meer
Tweede ronde steunmaatregelen.

27 mei 2020

Op dit moment is duidelijk hoe de regering het pakket aan steunmaatregelen wil verlengen. Dit is de zienswijze van Stichting Taxibelangen Nederland op dit pakket.

TOZO

Tot verbazing van STN wordt de regeling TOZO (bijstand voor ondernemers) door de partnertoets zeer sterk ingekrompen. Wij pleiten voor het behoud van de regeling TOZO zonder partnertoets.

Al bij de invoering van de steunmaatregelen rees de vraag hoe lang deze in stand zouden moeten blijven. Een verlenging met drie maanden werd genoemd en het was niet denkbeeldig dat daar nog weer eens drie maanden bij zouden moeten komen. Het was dus toen al voorzien dat het niet bij drie maanden zou blijven.

Het weer terugdraaien van de inkomenssteun voor een groot deel van de kleine (taxi-)ondernemers gaat in tegen de bij deze groep gewekte verwachtingen. Eerst zou er helemaal geen steun komen maar daarop werd de regering teruggefloten. Toen werd de taxibranche niet als direct getroffen beschouwd en dat is gecorrigeerd. En nu wordt een groot deel van deze groep opeens weer in de steek gelaten. Dat is weinig verheffend.

Uiteraard kunnen de steunmaatregelen niet onbeperkt worden voortgezet. Maar bij de argumentatie van het kabinet wordt de indruk gewekt dat we het ergste hebben gehad nu de lockdown wordt versoepeld en dat ondernemers kennelijk moeten worden geprikkeld om nu in te spelen op de situatie.

Maar nog steeds hebben taxibedrijven weinig omzet. Het zomerseizoen (Luchthavenvervoer, toeristenvervoer, festivals, familiefeesten, uitgaansvervoer) is nu al grotendeels verloren. Het taxivervoer volgt de maatschappelijke activiteit. Het ziet er naar uit dat die ook na 1 september nog wordt geremd door beperkende maatregelen. Veel sectoren geven aan dat een 1,5 meter economie voor hen bedrijfseconomisch niet rendabel kan zijn en dat heeft ook zijn weerslag op de taxibranche.
Het is nu te vroeg om steunmaatregelen af te bouwen.

In de huidige omstandigheden zien wij ook niet veel mogelijkheden voor taxiondernemers om op grote schaal andere activiteiten binnen de 1,5 meter economie (anders dan stop- loss) te initiëren. Zeker niet als deze ook nog eens zonder investeringen direct zullen moeten renderen. Het argument dat ondernemers nu moeten worden geprikkeld om dat te doen getuigt van een gebrek aan realiteitszin.

TVL / TOGS

Wij zien met instemming dat in de regeling TVL de Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt verruimd voor bedrijven met hogere vaste lasten. De regeling wordt nog nader uitgewerkt. Er is op dit moment niet duidelijk of er weer een ondergrens wordt gehanteerd zoals bij de regeling TOGS. Wij zijn van mening dat ook kleine taxi-ondernemers met vaste lasten beneden € 4.000,- van deze regeling gebruik moeten kunnen maken. Een passende tegemoetkoming in het kader van TOGS voor deze groep over de afgelopen periode half maart t/m 31 mei achten wij ook op zijn plaats.

NOW

Voor deze regeling is vooral maatwerk van belang waarbij wordt gewerkt aan maximaal behoud van werkgelegenheid maar waar ingekrompen moet kunnen worden om het bedrijf levensvatbaar te houden.

Leningen

Wij adviseren taxi-ondernemers zeer terughoudend te zijn met leningen. Er moet waarschijnlijk van een langdurig lagere omzet worden terugbetaald en het is in veel gevallen geen geschikt instrument om door de crisis heen te komen. Zeker niet als er ook al uitstel is gevraagd bij de Bank, Financiers van voertuigen en de Belastingdienst.

Resumerend:
De STN pleit voor het voortzetten van de regeling TOZO zonder partnertoets.

De STN pleit voor verruiming van de regeling TOGS en een ruime TVL zodat ook ondernemers met vaste lasten onder € 4000 een tegemoetkoming ontvangen.

Op enig moment zal de steun moeten worden afgebouwd. Daar is nu het moment niet voor gelet op de van kracht zijnde maatschappelijke beperkingen en de kans dat er in het najaar een tweede uitbraak komt waarbij de beperkingen weer worden aangescherpt. Pas als er duidelijk zicht is op het einde van de crisis is het mogelijk voor taxi- ondernemers om weer volop te ondernemen.

Het bestuur van de Stichting Taxibelangen Nederland.

Lees meer
Bekijk meer van dit project Evaluatie Taxi-wet

De huidige beleidsmakers bezinnen zich op moment van schrijven voor een zoveelste keer over de Taxi-wet. STN streeft ernaar als volledig gesprekspartner te worden opgenomen, om zo in staat te zijn de belangen van taxi-ondernemers te dienen.

Bekijk meer van dit project Afschaffing rij- en rusttijdenwet

STN vindt dat de rij- en rusttijdenwet afgeschaft dient te worden. Het heeft daartoe onder andere voorstellen gedaan aan 2e kamerleden welke deze aan de kamer hebben voorgelegd.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op